19 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel I. Kabinet Minister-President, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Kabinet Minister-President Artikel I. Kabinet Minister-President • 1. In te stellen het Kabinet Minister-President, rechtstreeks ressorterend onder de secretaris-generaal van Algemene Zaken. • 2. Het Kabinet Minister-President te belasten met: • A. Adviseren en ondersteunen van de minister-president bij de uitvoering van de hem opgedragen taken. • B. Verzorgen van het secretariaat van de Raad... BWBR0011650
Artikel II. Centrale afdeling Personeel en Organisatie, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Centrale afdeling Personeel en Organisatie Artikel II. Centrale afdeling Personeel en Organisatie • 1. In te stellen een centrale afdeling Personeel en Organisatie. • 2. De centrale afdeling Personeel en Organisatie te belasten met: • A. Ontwikkelen van een departementaal personeels- en organisatiebeleid. • B. Informeren, adviseren en ondersteunen van het hoofd van het departement op personeels- en organisat... BWBR0011650
Artikel III. Centrale afdeling Financieel-Economische Zaken, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Centrale afdeling Financieel-Economische Zaken Artikel III. Centrale afdeling Financieel-Economische Zaken • 1. In te stellen een centrale afdeling Financieel-Economische Zaken. • 2. De centrale afdeling Financieel-Economische Zaken te belasten met de taken genoemd in het koninklijk besluit `Taak centrale directies financieel economische zaken bij de ministeries' van 19 december 1991, waaronder: • A. Coördinatie van d... BWBR0011650
Artikel IV. Centrale afdeling Facilitaire Zaken, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Centrale afdeling Facilitaire Zaken Artikel IV. Centrale afdeling Facilitaire Zaken • 1. In te stellen de centrale afdeling Facilitaire Zaken. • 2. De centrale afdeling Facilitaire Zaken te belasten met: • A. Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het facilitaire beleid. • B. Zorgdragen voor beveiliging, vervoer en verzorging van personen, documenten en berichten. • C. Het aanbieden, behere... BWBR0011650
Artikel V. Centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie Artikel V. Centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie • 1. In te stellen de centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie. • 2. De centrale afdeling Informatie en Communicatie Technologie te belasten met: • A. Ontwikkelen, adviseren en ondersteunen van het informatie- en communicatietechnologiebeleid. • B. Het adviseren en ondersteunen van h... BWBR0011650
Artikel VII. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Artikel VII. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid • 1. Het Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te belasten met de ondersteuning van de raad en zijn leden bij de voorbereiding en totstandkoming van rapporten aan de regering, in welk verband de navolgende in het bijzonder zijn te noemen: • A. Uitvoeren van onderzoek op voor het raa... BWBR0011650
Artikel VIII. Bekendmaking, Vaststelling organisatie en taakverdeling Ministerie van Algemene Zaken     Bekendmaking Artikel VIII. Bekendmaking Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Staatscourant, de hoofden van de in I t/m VII genoemde diensten, de Bijzondere Commissie en de Ondernemingsraad. BWBR0011650
Artikel 1, Rechtspositiebesluit WRR 2004     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken; • b. Raad: de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; • c. lid: degene die bij koninklijk besluit is benoemd tot voorzitter of lid van de Raad; • d. burgerlijke rijksambtenaren: degenen die door het Rijk zijn aangesteld om in burgerlijke o... BWBR0017208
Artikel 2, Rechtspositiebesluit WRR 2004     Artikel 2 • 1. Het salaris van het lid dat tot voorzitter van de Raad is benoemd, wordt vastgesteld op het bedrag genoemd in bijlage A van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . • 2. Het salaris van de overige leden van de Raad wordt vastgesteld overeenkomstig het bedrag dat is verbonden aan het hoogste salarisnummer van schaal 18 van bijlage B van he... BWBR0017208
Artikel 3, Rechtspositiebesluit WRR 2004     Artikel 3 • 1. Boven en behalve het salaris, bedoeld in artikel 2 , genieten de leden een vakantie-uitkering, een eindejaarsuitkering, een tegemoetkoming in de ziektekosten, een vergoeding van reis- en verblijfkosten voor zowel reizen in het kader van woon-werkverkeer alsmede dienstreizen, een vergoeding van verplaatsingskosten en een gratificatie bij ambtsjubileum overeenkomstig de ... BWBR0017208
  1, 2   »