3 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen     Artikel 1 Het percentage van de heffingsrente, bedoeld in artikel 30f, vijfde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen , alsmede het percentage van de invorderingsrente, bedoeld in artikel 29 van de Invorderingswet 1990 , bedraagt voor het vierde kwartaal 2012: 2,25. BWBR0005669
Artikel 2, Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen     Artikel 2 Aan artikel VI van de regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 mei 1990, nr. WDB90/180, houdende wijziging van enige uitvoeringsregelingen in verband met de inwerkingtreding van de Invorderingswet 1990 (Stcrt. 103) wordt toegevoegd: Bij de toepassing van het in de vorige volzin bedoelde artikel 8 moet met ingang van 1 oktober 1992 artikel 1 van de in genoemd artikel 8 be... BWBR0005669
Artikel 3, Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen     Artikel 3 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1992. • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen. BWBR0005669