881 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 87, 88, 89   »
Artikel 1. Begripsbepaling, Regeling verlaging onderstand BES     Begripsbepaling Artikel 1. Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: BWBR0028302
Artikel 2. Het opleggen van een maatregel, Regeling verlaging onderstand BES     Het opleggen van een maatregel Artikel 2. Het opleggen van een maatregel • 1. Indien de belanghebbende naar het oordeel van de minister tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoont voor de voorziening in het bestaan dan wel de uit het Besluit voortvloeiende verplichtingen niet of niet voldoende nakomt, waaronder begrepen het zich jegens de minister zeer ernstig misdragen, wordt overeenkomstig deze reg... BWBR0028302
Artikel 3. Berekeningsgrondslag, Regeling verlaging onderstand BES     Berekeningsgrondslag Artikel 3. Berekeningsgrondslag • 1. De maatregel wordt toegepast op de berekeningsgrondslag, die wordt bepaald door het basisbedrag van de algemene onderstand en de voor belanghebbende geldende toeslagen waarmee het basisbedrag van de algemene onderstand wordt verhoogd. • 2. Voor de toepassing van artikel 19, eerste lid, van het Besluit wordt de onderstand in aanmerking geno... BWBR0028302
Artikel 4. Het besluit tot opleggen van een maatregel, Regeling verlaging onderstand BES     Het besluit tot opleggen van een maatregel Artikel 4. Het besluit tot opleggen van een maatregel In het besluit tot het opleggen van een maatregel worden in ieder geval vermeld: • a. de reden van de maatregel; • b. de duur van de maatregel; • c. het percentage waarmee de onderstand wordt verlaagd; • d. het bedrag waarmee de onderstand wordt verlaagd en • e. de eventuele reden om af te wijken van de maa... BWBR0028302
Artikel 5. Horen van belanghebbende, Regeling verlaging onderstand BES     Horen van belanghebbende Artikel 5. Horen van belanghebbende • 1. Voordat een maatregel wordt opgelegd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. • 2. Het horen van belanghebbende kan achterwege worden gelaten indien: • a. de vereiste spoed zich daartegen verzet; • b. de belanghebbende reeds eerder in de gelegenheid is gesteld zijn zienswijze n... BWBR0028302
Artikel 6. Afzien van het opleggen van een maatregel, Regeling verlaging onderstand BES     Afzien van het opleggen van een maatregel Artikel 6. Afzien van het opleggen van een maatregel • 1. De minister ziet af van het opleggen van een maatregel indien: • a. elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt; of • b. de gedraging meer dan één jaar vóór constatering van die gedraging door de minister heeft plaatsgevonden, tenzij de gedraging een schending van de inlichtingenplicht inhoudt en als gevolg van die ... BWBR0028302
Artikel 7. Ingangsdatum en tijdvak, Regeling verlaging onderstand BES     Ingangsdatum en tijdvak Artikel 7. Ingangsdatum en tijdvak • 1. De maatregel wordt opgelegd met ingang van de eerstvolgende tweewekelijkse betaalperiode volgend op de datum waarop het besluit tot het opleggen van de maatregel aan de belanghebbende is bekendgemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van de voor die betaalperiode geldende bedragen van de algemene onderstand. • 2. Een maatregel wordt opgelegd voor d... BWBR0028302
Artikel 8. Samenloop van gedragingen, Regeling verlaging onderstand BES     Samenloop van gedragingen Artikel 8. Samenloop van gedragingen Indien een belanghebbende zich tegelijkertijd schuldig maakt aan verschillende gedragingen die het niet nakomen van een verplichting als genoemd in artikel 2, eerste lid , inhouden, worden de verlagingen voor de onderscheiden gedragingen gelijktijdig toegepast met inachtneming van artikel 7 . BWBR0028302
Artikel 9. Recidive, Regeling verlaging onderstand BES     Recidive Artikel 9. Recidive De duur van de maatregel kan worden verdubbeld, indien de belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarbij een maatregel is opgelegd, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging van dezelfde of hogere categorie. Met een besluit waarmee een maatregel is opgelegd wordt gelijkgesteld het besluit om daarvan af te zien op grond van dringe... BWBR0028302
Artikel 10. Indeling in categorieën, Regeling verlaging onderstand BES     Indeling in categorieën Artikel 10. Indeling in categorieën Gedragingen van belanghebbenden waardoor de verplichting tot inschakeling in de arbeid op grond van artikel 5 van het Besluit niet of onvoldoende is nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën: • a. eerste categorie: het zich niet of niet tijdig aanmelden voor arbeidsbemiddeling bij het bestuurscollege van het openbaar lichaam of he... BWBR0028302
  1, 2, 3 ... 87, 88, 89   »