317 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 30, 31, 32   »
Artikel 1, Uitvoering artikelen 3 en 5 Vergoedingenbesluit adviescolleges     Artikel 1 De voorzitter van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken ontvangt een vergoeding van € 181,51 per vergadering. BWBR0011243
Artikel 2, Uitvoering artikelen 3 en 5 Vergoedingenbesluit adviescolleges     Artikel 2 De leden van de Commissie, bedoeld in artikel 1 van deze regeling, ontvangen een vergoeding van € 90,76 per vergadering. BWBR0011243
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010], Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010] Er is een Adviescommissie Samenwerking Aruba ? Nederland, hierna te noemen: de Commissie. BWBR0008592
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010], Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010] De Commissie heeft tot taak: • a. de voorwaarden te formuleren voor vergroting van financiële zelfstandigheid van Aruba binnen de kaders van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en met als uitgangspunt dat Aruba vooralsnog ondersteuning voor overheidsinvesteringen en van Nederlandse deskundigen op tijdelijke basis nodig za... BWBR0008592
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010], Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010] • 1. Voorzitter van de Commissie is de heer mr. B. W. Biesheuvel. Hij is benoemd op persoonlijke titel. • 2. De minister-president van Aruba benoemt twee leden van de Commissie en brengt deze benoemingen binnen twee weken na inwerkingtreding van dit besluit ter kennis van de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken v... BWBR0008592
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010], Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010] • 1. De Commissie bepaalt zelf haar werkwijze. • 2. De Commissie is bevoegd de informatie in te winnen, die zij naar eigen oordeel voor een goede vervulling van haar taak nodig acht. • 3. De Commissie kan zich voor haar taakvervulling laten bijstaan door deskundigen van buiten haar midden. Met instemming van de voorzitter kun... BWBR0008592
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010], Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010] Secretaris, niet zijnde lid, van de Commissie is de heer drs. N. F. Roest. De secretaris verricht zijn werkzaamheden als zodanig uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de Commissie. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen van de Commissie en aan de andere activiteiten die de Commissie voor haar taakvervulling noodzakelijk acht. BWBR0008592
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010], Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland     Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010] • 1. Het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken verstrekt de Commissie de informatie en de medewerking die voor een goede taakvervulling van de Commissie nodig zijn. Bij onenigheid ter zake beslist de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken of diens gevolmachtigde. Zij bevorderen ook de informatieverstrekk... BWBR0008592
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010], Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland     Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010] • 1. De honorering en de vergoeding van reis-, verblijf- en andere kosten van de voorzitter komen voor rekening van Nederland. Voor deze honorering en vergoeding geldt het Vergoedingenbesluit adviescolleges (Staatsblad 1996, 583). • 2. Vergoeding van onkosten aan een eventuele honorering van de leden, bedoeld in artikel 4, ... BWBR0008592
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010], Instelling Adviescommissie Samenwerking Aruba-Nederland     Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 23-07-2010] 2. De Commissie vangt haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang aan. 2. De Commissie brengt haar eindrapport uit vóór 1 juli 1997 aan de minister-president van Aruba en de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken van Nederland. Op hun verzoek doet de Commissie hen, gezamenlijk of elk afzonderlijk, tussentijds verslag van haar w... BWBR0008592
  1, 2, 3 ... 30, 31, 32   »