31 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel I, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer     Artikel I [Wijzigt de Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer.] BWBR0020730
Artikel II, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer     Artikel II De bijlagen I en II blijven van toepassing op de verantwoording over de besteding en reservering ten laste van de uitkering over het jaar 2005. BWBR0020730
Artikel III, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0020730
Artikel 1. Begripsbepalingen, Besluit BDU verkeer en vervoer     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: de Wet BDU verkeer en vervoer ; • b. uitkeringsontvanger: het openbaar lichaam dat een uitkering ontvangt als bedoeld in de wet. BWBR0018113
Artikel 1, Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. wet: de Wet BDU verkeer en vervoer ; • b. uitkeringsontvanger: het openbaar lichaam dat een uitkering ontvangt. BWBR0018109
Artikel 2, Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer     Artikel 2 • 1. Het percentuele aandeel, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet , van een uitkeringsontvanger is de uitkomst van de formule: (WREGIO × OADREGIO)/(WTOTAAL × OADTOTAAL) × R × 100% in welke formule voorstelt: • 2. De gegevens die benodigd zijn voor het bepalen van de omgevingsadressendichtheid en het aantal woningen, bedoeld in het eerste lid, worden ont... BWBR0018109
Artikel 3, Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer     Artikel 3 Het absolute aandeel bedraagt voor het uitkeringsjaar 2016 het bij de uitkeringsontvanger genoemde bedrag in onderstaande tabel: Uitkeringsontvanger Bedrag (x 1000 euro) Openbaar lichaam, als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, onderdeel a, Besluit personenvervoer 2000 16.442 Openbaar lichaam, als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, onderdeel b, Besluit personen... BWBR0018109
Artikel 5, Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer     Artikel 5 Indien de minister toepassing geeft aan artikel 11, eerste lid, onder b, van de wet , verlaagt hij de uitkering voor het betreffende uitkeringsjaar met € 150.000. BWBR0018109
Artikel 6, Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer     Artikel 6 • 1. Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit BDU verkeer en vervoer in werking treedt. • 2. Deze regeling treedt in afwijking van het eerste lid, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst, indien het Besluit BDU verkeer en vervoer op een daarvoor liggend tijdsti... BWBR0018109
Artikel 7, Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer     Artikel 7 Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer. BWBR0018109
  1, 2, 3, 4   »