2.413 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 240, 241, 242   »
Artikel I, Wijzigingsbesluit Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten     Artikel I [Wijzigt het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten.] BWBR0012458
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten     Artikel II Het Besluit subsidies bedrijfsgerichte internationale technologieprogramma's en het Besluit subsidies maritiem onderzoek worden ingetrokken, met dien verstande dat deze en de daarop gebaseerde regelgeving van toepassing blijven op aanvragen om subsidie die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en op subsidies die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt. BWBR0012458
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten , zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing blijft op aanvragen om subsidie die voor de inwerkingtreding van dit besluit zij... BWBR0012458
Artikel 1, Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. niet-fysieke stadseconomie: hetgeen daaronder wordt verstaan in het doorstartconvenant grotestedenbeleid, dat als bijlage is gevoegd bij de brief van 4 december 1998 van de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 1998/99, 21 062, nr. 77); • b. ontwikkelingsprogramm... BWBR0012459
Artikel 2, Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden     Artikel 2 • 1. Onze Minister verstrekt in 2001 een subsidie ten behoeve van niet-fysieke stadseconomie aan een in bijlage 1 van dit besluit vermelde gemeente die een ontwikkelingsprogramma uitvoert dat als bijlage 1 is gehecht aan het tussen die gemeente en het Rijk op 20 december 1999 in het kader van het grotestedenbeleid gesloten convenant. • 2. Onze Minister verst... BWBR0012459
Artikel 3, Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden     Artikel 3 • 1. De subsidie bedraagt in het in artikel 2, eerste lid , bedoelde geval het in bijlage 1 van dit besluit genoemde bedrag. • 2. De subsidie bedraagt in het in artikel 2, tweede lid , bedoeld geval het in bijlage 2 van dit besluit genoemde bedrag. BWBR0012459
Artikel 4, Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden     Artikel 4 De beschikking tot subsidieverlening vermeldt het tijdstip en de wijze waarop de aanvraag om subsidievaststelling moet worden ingediend. BWBR0012459
Artikel 5, Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden     Artikel 5 • 1. Aan de subsidieverlening zijn de in het tweede tot en met zevende lid opgenomen verplichtingen verbonden. • 2. De subsidie-ontvanger gebruikt de subsidie voor de uitvoering van die onderdelen van het ontwikkelingsprogramma, die vallen binnen de reikwijdte van het Beleidskader stadseconomie (Kamerstukken 1998/99, 21 062, nr. 77), onderdeel niet-fysieke economie. &... BWBR0012459
Artikel 6, Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden     Artikel 6 • 1. Op een subsidie ter zake waarvan een beschikking tot subsidieverlening geldt wordt door Onze Minister ten hoogste eenmaal per kalenderjaar een voorschot verstrekt. • 2. Het voorschot is het bedrag dat in bijlage 1 of bijlage 2 van dit besluit als voorschot is vermeld. BWBR0012459
Artikel 7, Besluit subsidies niet-fysieke stadseconomie grote steden     Artikel 7 Onze Minister geeft de beschikking tot subsidievaststelling binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn is verstreken. BWBR0012459
  1, 2, 3 ... 240, 241, 242   »