589 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 57, 58, 59   »
Artikel 1, Regeling vaststelling schadeloosstellingen leden CCS     Artikel 1 De schadeloosstelling voor de voorzitter van de Centrale commissie voor de statistiek wordt vastgesteld op € 25.000,– per jaar. BWBR0018247
Artikel 2, Regeling vaststelling schadeloosstellingen leden CCS     Artikel 2 De schadeloosstelling voor de leden van de Centrale commissie voor de statistiek, die tevens lid zijn van de Kleine Commissie, wordt vastgesteld op € 12.200,–, reiskosten daarin begrepen. BWBR0018247
Artikel 3, Regeling vaststelling schadeloosstellingen leden CCS     Artikel 3 De schadeloosstelling voor de leden van de Centrale commissie voor de statistiek wordt vastgesteld op € 7400,–, reiskosten daarin begrepen. BWBR0018247
Artikel 4, Regeling vaststelling schadeloosstellingen leden CCS     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 3 januari 2004. BWBR0018247
Artikel 1, Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet     Artikel 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder: • a. hoge druk transportleidingennet: het deel van het landelijk gastransportnet dat wordt gebruikt onder een druk van 40 bar of meer; • b. lage druk transportleidingennet: het deel van het landelijk gastransport net dat wordt gebruikt onder een druk van minder dan 40 bar. BWBR0024159
Artikel 2, Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet     Artikel 2 Bij het vaststellen van de methode van regulering voor de taken van de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, bedoeld in artikel 82, tweede lid, van de Gaswet wordt uitgegaan van een gestandaardiseerde activawaarde op 1 januari 2005 van € 6.376.000.000, vermeerderd met de waarde van de investeringen die in gebruik zijn genomen in de periode tussen 1 januari 2005 en d... BWBR0024159
Artikel 3, Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet     Artikel 3 • 1. Indien na de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel een investering in gebruik wordt genomen ter vervanging of uitbreiding van een deel van het lage druk transportleidingennet of ter vervanging van een deel van het hoge druk transportleidingennet, dan wordt bij het vaststellen van de methode van regulering voor de taken van de netbeheerder van het landelijk gast... BWBR0024159
Artikel 4, Beleidsregel uitoefening bevoegdheid ex artikel 82, tweede lid, van de Gaswet     Artikel 4 Deze beleidsregel treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant. BWBR0024159
Artikel 1, Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. ARAR: Algemeen Rijksambtenarenreglement ; • b. BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 ; • c. kamer: een kamer van koophandel en fabrieken. BWBR0024699
Artikel 2, Rechtspositiebesluit Kamers van Koophandel     Artikel 2 • 1. Voor het personeel van een kamer wordt op de in de artikelen 2, tweede lid, tot en met 8 van dit besluit genoemde wijze afgeweken van de rechtspositieregels die gelden voor ambtenaren die zijn aangesteld bij de ministeries. • 2. Daar waar in het ARAR , met uitzondering van artikel 110g, zesde lid , of het BBRA staat «van het Rijk» of «uit ’s ... BWBR0024699
  1, 2, 3 ... 57, 58, 59   »