974 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 96, 97, 98   »
Artikel I, Uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen     Artikel I [Wijzigt het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen.] BWBR0013872
Artikel II, Uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen     Artikel II • A Het in artikel 15, onder a, van de wet vervatte verbod geldt niet voor het voorhanden hebben of het zich ontdoen van splijtstoffen of ertsen, indien: • a. wordt voldaan aan de artikelen 41 , 42 of  43, eerste en tweede lid, van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen , zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van dit besluit; en • ... BWBR0013872
Artikel III, Uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen     Artikel III [Wijzigt het Definitiebesluit Kernenergiewet.] BWBR0013872
Artikel IV, Uitvoering Euratom-richtlijn basisnormen     Artikel IV Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0013872
Artikel 1, Regeling detectie radioactief besmet schroot     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:besluit: Besluit detectie radioactief besmet schroot ;bijlage: bij deze regeling behorende bijlage ;detectielimiet: hetgeen daaronder wordt verstaan in ISO-11929;integratietijd: de periode waarover het aantal pulsen wordt gesommeerd en waaruit de telsnelheid wordt berekend;Minister: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi... BWBR0014983
Artikel 2, Regeling detectie radioactief besmet schroot     Artikel 2 • 1. Detectieapparatuur voldoet aan de in deel I van de bijlage daaromtrent gestelde voorschriften of, indien zij rechtmatig is vervaardigd of op de markt gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, aan die voorschriften of aan ten minste gelijkwaardige technische eisen. &bull... BWBR0014983
Artikel 3, Regeling detectie radioactief besmet schroot     Artikel 3 Registratie van de resultaten van de metingen voldoet aan de in deel II van de bijlage daaromtrent gestelde voorschriften. BWBR0014983
Artikel 1, Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet     Artikel 1 Voor de toepassing van de artikelen 3, tweede lid , jo. 3, eerste lid, onder h, onder 1°, 6, eerste lid, onder b, onder 1° , 14, eerste lid, onder c, onder 2° , en 16, eerste lid, onder c, onder 2°, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen worden de volgende landen aangewezen: • a. voor alle wijzen van vervoer: België, Bondsrepubli... BWBR0002688
Artikel 2, Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet     Artikel 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet. BWBR0002688
Artikel 3, Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet     Artikel 3 • 1. Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. • 2. Zij treedt in werking op het tijdstip, waarop het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen in werking treedt. BWBR0002688
  1, 2, 3 ... 96, 97, 98   »