10 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Kortingsbesluit WIV     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de wet: de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360); • b. de Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ; • c. de gepensioneerde: degene, aan wie krachtens de wet een buitengewoon pensioen i... BWBR0004490
Artikel 2, Kortingsbesluit WIV     Artikel 2 • 1. Als het bedrag van de te verrekenen inkomsten, bedoeld in de artikelen 16 en 23 van de wet , wordt, behoudens het bepaalde in of krachtens artikel 16, tweede lid, onder b, derde en vierde lid, van de wet en in de volgende artikelen van dit besluit, aangemerkt het totaal van de door de gepensioneerde verworven inkomensbestanddelen, verminderd met het buitengewoo... BWBR0004490
Artikel 3, Kortingsbesluit WIV     Artikel 3 • 1. Inkomsten uit vermogen, daaronder mede begrepen de belastbare inkomsten uit eigen woning in de zin van de Wet IB 2001 , worden met het buitengewoon pensioen verrekend. • 2. Indien de gepensioneerde gehuwd is en niet duurzaam gescheiden van zijn echtgenoot leeft, worden inkomsten uit vermogen gesteld op 50% van de door beide echtgenoten genoten inkomsten uit ve... BWBR0004490
Artikel 4, Kortingsbesluit WIV     Artikel 4 Indien een ouderdomspensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet wordt genoten, wordt voor de verrekening van dat inkomensbestanddeel met het buitengewoon pensioen in aanmerking genomen: • a. indien de gepensioneerde gehuwd is en de echtgenoot eveneens recht heeft op een ouderdomspensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet , het bruto-ouderdomspensioen krachtens die w... BWBR0004490
Artikel 5, Kortingsbesluit WIV     Artikel 5 Voor de verrekening met het buitengewoon pensioen worden niet in aanmerking genomen: • a. van overheidswege verstrekte subsidies en tegemoetkomingen, alsmede afkoopsommen en overlijdensuitkeringen; • b. de op grond van de Wet Rietkerk-uitkering (Stb. 1988, 226) verstrekte uitkering; • c. de inkomsten van minderjarige kinderen; • d. een uitkering ineen... BWBR0004490
Artikel 6, Kortingsbesluit WIV     Artikel 6 Ten aanzien van in het buitenland verworven inkomensbestanddelen vergelijkbaar met de in dit besluit genoemde inkomensbestanddelen vindt dit besluit overeenkomstige toepassing. BWBR0004490
Artikel 8, Kortingsbesluit WIV     Artikel 8 Indien een gepensioneerde inkomsten geniet of gaat genieten, die ingevolge dit besluit voor verrekening met het buitengewoon pensioen in aanmerking komen, doet hij terstond mededeling aan de Sociale verzekeringsbank van de aard van die inkomsten en het daarmede gemoeide bedrag. BWBR0004490
Artikel 9, Kortingsbesluit WIV     Artikel 9 Met de controle op de in de artikelen 16 en 23 van de wet bedoelde inkomsten zijn in het bijzonder belast de inspecteurs der belastingen. Zij ontvangen van de Sociale verzekeringsbank opgave van de gepensioneerden die in hun ambtsgebied woonachtig zijn en handelen overigens naar de door Onze Minister van FinanciĆ«n te geven aanwijzingen. BWBR0004490
Artikel 13, Kortingsbesluit WIV     Artikel 13 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt met uitzondering van de artikelen 1, tweede lid , en 4 terug tot en met 1 januari 1983. • 2. Artikel 1, tweede lid , werkt terug tot en met 1 januari 1987. • 3. Artikel 4 werkt terug tot en met 1 april 1988. BWBR0004490
Artikel 14, Kortingsbesluit WIV     Artikel 14 Dit besluit kan worden aangehaald als Kortingsbesluit WIV. BWBR0004490