858 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 84, 85, 86   »
Artikel I, Beroepsuitoefeningsverordening registerloodsen     Artikel I De verordening, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), wordt als volgt vastgesteld: Verordening inzake een goede beroepsuitoefening door registerloodsen (Beroepsuitoefeningsverordening registerloodsen) • 1. Alvorens de registerloods enige dienst als registerloods mag uitoefenen, dient deze de navolgende eed (belofte) af te legg... BWBR0004382
Artikel II, Beroepsuitoefeningsverordening registerloodsen     Artikel II Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1988. BWBR0004382
Artikel I, Vergaderverordening Nederlandse loodsencorporatie     Artikel I De verordening, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel d, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), wordt als volgt vastgesteld: Verordening inzake de ledenvergadering van de corporatie (Vergaderverordening Nederlandse loodsencorporatie) • 1. Algemeen • Hoofdstuk I. Oproep en inzending stukken BWBR0004389
Artikel 1, Vergaderverordening Nederlandse loodsencorporatie     Artikel 1 De algemeen secretaris van de corporatie treedt op als secretaris van de ledenvergadering van de corporatie. BWBR0004389
Artikel 2, Vergaderverordening Nederlandse loodsencorporatie     Artikel 2 De oproep tot bijeenkomst van de ledenvergadering geschiedt ten minste zes weken tevoren door toezending aan de leden van de agenda, vermeldende dag, plaats en aanvangsuur van de ledenvergadering door de secretaris. BWBR0004389
Artikel 3, Vergaderverordening Nederlandse loodsencorporatie     Artikel 3 Indien in het geval, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van de Loodsenwet (Stb. 1988, 353), niet binnen 14 dagen aan het verzoek gevolg is gegeven, kan de ledenvergadering bijeengeroepen worden door de verzoeker of de verzoekers. BWBR0004389
Artikel 4, Vergaderverordening Nederlandse loodsencorporatie     Artikel 4 Van ingekomen stukken bij de algemene raad, waarvan het de bedoeling is dat zij in de vergadering als ingekomen stuk vermeld worden, moet dat daaruit duidelijk blijken. BWBR0004389
Artikel 5, Vergaderverordening Nederlandse loodsencorporatie     Artikel 5 De stukken bedoeld in artikel 4 dienen ten minste 24 uur voor de aanvang der ledenvergadering in het bezit van de voorzitter of de secretaris te zijn. Later ingekomen stukken worden op de eerstvolgende ledenvergadering vermeld. BWBR0004389
Artikel 5a, Vergaderverordening Nederlandse loodsencorporatie     Artikel 5a • 1. Een motie is een voorstel, ondertekend door tenminste 5% van het aantal leden, tot het doen van een uitspraak van de vergadering over een niet geagendeerd onderwerp, dat valt binnen de bij of krachtens de wet geregelde taken en bevoegdheden van de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie. • 2. Ten aanzien van de behandeling van de motie bedoeld in het... BWBR0004389
Artikel 6, Vergaderverordening Nederlandse loodsencorporatie     Artikel 6 Amendementen en zienswijzen van leden en zienswijzen van belanghebbenden dienen als zodanig aangeduid uiterlijk drie weken tevoren te worden toegezonden aan de algemene raad. BWBR0004389
  1, 2, 3 ... 84, 85, 86   »