35 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1. Algemene begrippen, Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten     Algemene begrippen Artikel 1. Algemene begrippen In dit besluit wordt verstaan onder: • a. maatregel: een besluit waarmee een uitkering op grond van een in onderdelen b tot en met m genoemde wet, onderscheidenlijk een remigratievoorziening op grond van de in onderdeel n genoemde wet, gedeeltelijk of geheel wordt onthouden wegens het niet naleven van een wettelijke verplichting; • b. WW: Werkloos... BWBR0022445
Artikel 2. Hoogte en duur van een maatregel, Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten     Hoogte en duur van een maatregel Artikel 2. Hoogte en duur van een maatregel • 1. De hoogte en duur van een, op grond van de in artikel 1, onderdelen b tot en met n , genoemde wetten, op te leggen maatregel wordt, met dien verstande dat de hoogte van de maatregel ten minste € 25 bedraagt, vastgesteld op: • a. 5 procent van het uitkeringsbedrag, met een mogelijkheid van afwijking tot ten minste 2 procent of... BWBR0022445
Artikel 3. Eerste categorie, Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten     Eerste categorie Artikel 3. Eerste categorie De verplichtingen op grond van de in artikel 1, onderdelen b tot en met o , genoemde wetten, worden ingedeeld in de eerste categorie voor zover zij betrekking hebben op: • a. het tijdig aanvragen van de uitkering, bedoeld in de artikelen 26, eerste lid, onderdeel b, van de WW , 34, derde lid , en 34a, vierde lid, van de WAO , 64, derde lid, van ... BWBR0022445
Artikel 4. Tweede categorie, Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten     Tweede categorie Artikel 4. Tweede categorie De verplichtingen op grond van de in artikel 1, onderdelen b tot en met h, j, k, l en m , genoemde wetten, worden ingedeeld in de tweede categorie voor zover zij betrekking hebben op: • a. het meewerken aan een onderzoek, al dan niet van geneeskundige aard, bedoeld in de artikelen 26, eerste lid, onderdeel g, van de WW , 45, eerste lid, onderdeel c, v... BWBR0022445
Artikel 5. Derde categorie algemeen, Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten     Derde categorie algemeen Artikel 5. Derde categorie algemeen De verplichtingen, op grond van de in artikel 1, onderdelen b tot en met d, f, g en m , genoemde wetten, worden ingedeeld in de derde categorie voor zover zij betrekking hebben op: • a. het meewerken aan scholing, opleiding of activiteiten, bedoeld in de hoofdstukken VI en XA van de WW , gericht op inschakeling in de arbeid, alsmede het bes... BWBR0022445
Artikel 6. Derde categorie aanvullend, Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten     Derde categorie aanvullend Artikel 6. Derde categorie aanvullend • 1. Onverminderd artikel 5 worden de verplichtingen op grond van de WW en de IOW ingedeeld in de derde categorie voor zover zij betrekking hebben op: • a. het voorkomen werkloos te zijn of te blijven door in onvoldoende mate te trachten passende of algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen of door in verband met de te verri... BWBR0022445
Artikel 7. Vierde categorie, Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten     Vierde categorie Artikel 7. Vierde categorie De verplichtingen op grond van de in artikel 1, onderdelen b tot en met h , genoemde wetten, worden ingedeeld in de vierde categorie voor zover zij betrekking hebben op: • a. het zich zodanig gedragen dat de belanghebbende door zijn doen en laten het Algemeen Werkloosheidsfonds, het wachtgeldfonds, het Uitvoeringsfonds voor de overheid of het Toeslagenfonds... BWBR0022445
Artikel 7a. Vijfde categorie, Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten     Vijfde categorie Artikel 7a. Vijfde categorie De verplichtingen op grond van de in artikel 1, onderdelen b tot en met g en i tot en met m , genoemde wetten, worden ingedeeld in de vijfde categorie voor zover zij betrekking hebben op het zich onthouden van zeer ernstige misdragingen als bedoeld in de artikelen 26, eerste lid, onderdeel a, van de WW , 45, eerste lid, onderdeel r, van de ZW , 28, onder... BWBR0022445
Artikel 8. Recidive, Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten     Recidive Artikel 8. Recidive • 1. Indien aan de belanghebbende een maatregel is opgelegd en binnen twee jaar na de bekendmaking daarvan opnieuw dezelfde verplichting niet of niet behoorlijk wordt nagekomen worden het percentage van de op te leggen maatregel alsmede het minimumbedrag, genoemd in artikel 2, eerste lid , met 50% verhoogd. • 2. Bij het niet nakomen van verplichtingen van d... BWBR0022445
Artikel 9. Samenloop, Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten     Samenloop Artikel 9. Samenloop Indien sprake is van het niet of niet behoorlijk nakomen van meer dan één verplichting, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 8 , en het niet nakomen van deze verplichtingen voortkomt uit één oorzaak wordt slechts één maatregel opgelegd, bij verschil die uit de hoogste categorie. BWBR0022445
  1, 2, 3, 4   »