118 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »
Artikel I. Primair onderwijs, OCW-intrekkingsregeling 2004     Primair onderwijs Artikel I. Primair onderwijs De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Aanvullende regeling materiële bekostiging basisscholen voor het schooljaar 1997–1998; • b. Aanvullende regeling materiële bekostiging scholen voor basisonderwijs; • c. Beschikking Stuurgroep Emancipatiebeleid Onderwijs; • d. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetensch... BWBR0017727
Artikel II. Voortgezet onderwijs, OCW-intrekkingsregeling 2004     Voortgezet onderwijs Artikel II. Voortgezet onderwijs De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs; • b. Aanwijzing domeinen en centraal examen maatschappijleer havo, examenjaar 2000; • c. Afwijking profielen vwo/havo voor leerlingen 1998; • d. Beper... BWBR0017727
Artikel III. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, OCW-intrekkingsregeling 2004     Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Artikel III. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 15 september 1970, nr. U147463 tot instelling commissie vormings-, en ontwikkelingswerk van volwassenen (Stcrt.182); • b. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 15 oktober ... BWBR0017727
Artikel IV. Hoger onderwijs, OCW-intrekkingsregeling 2004     Hoger onderwijs Artikel IV. Hoger onderwijs De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Beschikking aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaarsstudenten; • b. Besluit beperking inschrijving diergeneeskunde 1994–1995 en 1995–1996; • c. Besluit beperking inschrijving fysiotherapie; • d. Besluit beperking inschrijving logopedie; • e. Besluit van de Minist... BWBR0017727
Artikel V. Onderzoek en wetenschapsbeleid, OCW-intrekkingsregeling 2004     Onderzoek en wetenschapsbeleid Artikel V. Onderzoek en wetenschapsbeleid De volgende besluiten worden ingetrokken: • a. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 8 oktober 2001, nr. OWB/FB/2001/39147 tot vaststelling subsidieplafond 2002 voor Subsidieregeling WeTeN 2001–2004 (Stcrt. 203); • b. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschap van 19 februari 1992, nr. OWB/CS-9200... BWBR0017727
Artikel VI. Studiefinancieringsbeleid, OCW-intrekkingsregeling 2004     Studiefinancieringsbeleid Artikel VI. Studiefinancieringsbeleid De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Beleidsregels reisafstanden studiefinanciering; • b. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en de Staatssecretaris van Financiën van 1 september 1980, houdende vaststelling van het vacatiegeld van de leden van de Beroepscommissie Rijksstudietoelagen (Stcrt. 235); &... BWBR0017727
Artikel VII. Internationaal beleid, OCW-intrekkingsregeling 2004     Internationaal beleid Artikel VII. Internationaal beleid De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 25 november 2003, nr. IB/2003/53782 tot vaststelling subsidieplafond 2004 in het kader van de subsidieregeling beurzenprogramma DELTA (Uitleg 2003, 31); • b. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en We... BWBR0017727
Artikel VIII. Cultuur, OCW-intrekkingsregeling 2004     Cultuur Artikel VIII. Cultuur De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Algemeen reglement rijksmusea; • b. Beschikking opsporingsambtenaren Monumentenwet; • c. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 14 september 1973, nr. K/Film/U/130323/1 tot instelling commissie van advies inzake de verlening van persoonlijke toelagen aan b... BWBR0017727
Artikel IX. Personeelsbeleid, OCW-intrekkingsregeling 2004     Personeelsbeleid Artikel IX. Personeelsbeleid De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling tegemoetkomingen leraren in opleiding en stagiairs 2003–2004; • b. Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs 2001–2002; • c. Regeling toekenningen leraren in opleiding en stagiairs 2002–2003; • d. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen v... BWBR0017727
Artikel X. Centrale Financiën Instellingen, OCW-intrekkingsregeling 2004     Centrale Financiën Instellingen Artikel X. Centrale Financiën Instellingen De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs; • b. Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs voor de gemeente Heusden; • c. Beleidsregel opschorting betaling rijksbijdrage/vergoeding bij niet inzenden van bekostigingsgegevens; • d. B... BWBR0017727
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »