23 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Meeteenhedenbesluit 2006     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. wet: de Metrologiewet ; • b. SI: het Internationale stelsel van meeteenheden (Système International); • c. SI-grondeenheden: de eenheden, genoemd in artikel 3, eerste lid ; • d. afgeleide SI-eenheden: de eenheden, bedoeld in artikel 5, eerste lid . BWBR0020422
Artikel 2, Meeteenhedenbesluit 2006     Artikel 2 • 1. De erkende meeteenheden om daarin grootheden uit te drukken zijn: • a. de SI-grondeenheden; • b. afgeleide SI-eenheden; • c. de overige eenheden, genoemd in deze paragraaf. • 2. Samengestelde eenheden kunnen worden gevormd door een combinatie van de eenheden, bedoeld in het eerste lid. BWBR0020422
Artikel 3, Meeteenhedenbesluit 2006     Artikel 3 • 1. De namen en symbolen van de SI-grondeenheden en de daarbij behorende grootheden zijn: • 2. Verstaan wordt onder: • a. de meter: de lengte van de weg die het licht in vacuüm aflegt in een tijd van 1/299 792 458 seconde; • b. het kilogram: de massa die gelijk is aan de massa van het internationale prototype van het kilogram; • c. de seconde: de ... BWBR0020422
Artikel 4, Meeteenhedenbesluit 2006     Artikel 4 De in de navolgende tabel opgenomen veelvouden van de seconde en de kilogram en het in de tabel opgenomen deel van de kilogram hebben een eigen naam en symbool: grootheid eenheid naam symbool verband Tijd minuut min 1 min = 60 s   uur h 1 h = 3600 s   dag d 1 d = 86400 s Massa ton t 1 t = 1 Mg = 10 3 kg... BWBR0020422
Artikel 5, Meeteenhedenbesluit 2006     Artikel 5 • 1. De afgeleide SI-eenheden zijn eenheden die op coherente wijze zijn afgeleid van de SI-grondeenheden. De afgeleide SI-eenheden worden uitgedrukt in: • a. machten van de SI-grondeenheden, • b. producten van twee of meer van de SI-grondeenheden, of • c. een combinatie van de onder a en b bedoelde afgeleide eenheden. • 2. De afgeleide SI-eenheden v... BWBR0020422
Artikel 6, Meeteenhedenbesluit 2006     Artikel 6 De in de navolgende tabel opgenomen veelvouden en delen van afgeleide SI-eenheden hebben een eigen naam en symbool: grootheid eenheid naam symbool verband inhoud, volume liter l of L 1 l = 1 dm 3 = 10 –3 m 3 vlakke hoek volle hoek – 1 volle hoek = 2 ? rad   graad ° 1° = ? · 180 –1 rad   m... BWBR0020422
Artikel 7, Meeteenhedenbesluit 2006     Artikel 7 Ten aanzien van de in de navolgende tabel genoemde eenheden geldt dat zij binnen het SI gebruikte eenheden zijn, waarvan de waarden in SI experimenteel zijn verkregen. Zij hebben een eigen naam en symbool: grootheid eenheid naam symbool definitie Massa geünificeerde atomaire massaeenheid u 1 u = 1/12 van de massa van een atoom van de nuclide 12 ... BWBR0020422
Artikel 8, Meeteenhedenbesluit 2006     Artikel 8 Ten aanzien van de onderstaande erkende eenheden gelden de daarbij vermelde beperkingen in hun gebruik: grootheid uitsluitend voor eenheid naam symbool waarde sterkte van optische systemen dioptrie – 1 dioptrie = 1 m –1 oppervlakte van grond are a 1 a = 10 2 m 2 werkzame doorsnede barn b 1 b = 10 –28 ... BWBR0020422
Artikel 9, Meeteenhedenbesluit 2006     Artikel 9 De decibel A, waarvan het symbool dB(A) is, is de eenheid van geluidniveau van een geluid, waarbij onder geluidniveau wordt verstaan het twintigvoud van de logaritme met grondtal 10 van de verhouding van de effectieve waarde van de geluiddruk van het geluid, gewogen volgens de curve A, vastgelegd in Publikatie 61672-1 van de International Electrotechnical Commission, en een vergelijki... BWBR0020422
Artikel 10, Meeteenhedenbesluit 2006     Artikel 10 • 1. De benaming «EEG-natuurgewicht» mag uitsluitend worden gebruikt ter aanduiding van het natuurgewicht van granen, uitgedrukt in kilogram per hectoliter, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van richtlijn (EEG) nr. 71/347 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1971 (PbEG L 239) betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten in... BWBR0020422
  1, 2, 3   »