38 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 1 De Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg (hierna te noemen ’de kering’) wordt vanaf de ingebruikname tot 1 oktober 1998 gesloten bij een verwachte waterstand van de Nieuwe Maas te Rotterdam ter hoogte van het Boerengat van ten minste NAP +3.20 m. BWBR0008672
Artikel 1a, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 1a Dit besluit berust mede op artikel 1 van het Instellingsbesluit directoraat generaal Rijkswaterstaat . BWBR0008672
Artikel 2, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 2 De kering wordt vanaf 1 oktober 1998 gesloten bij een verwachte waterstand van de Nieuwe Maas te Rotterdam ter hoogte van het Boerengat van ten minste NAP +3.00 m. BWBR0008672
Artikel 3, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 3 Na 1 mei 2003 worden de consequenties van het in de artikelen 1 en 2 weergegeven sluitregime geëvalueerd, waarbij enerzijds zal worden bezien of en in welke mate de buitendijks gelegen gebieden hinder hebben ondervonden van wateroverlast en anderzijds of en in welke mate de sluiting nadelige gevolgen heeft gehad voor de haven van Rotterdam en de daarmee verwante scheepvaartbe... BWBR0008672
Artikel 4, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 4 Indien op 1 mei 2003 de kering nog niet gesloten is geweest zal de evaluatie plaatsvinden na de eerste sluiting. BWBR0008672
Artikel 5, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd. BWBR0008672
Artikel 6, Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg     Artikel 6 Dit besluit kan worden aangehaald als ’Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg’. BWBR0008672
Artikel 1, Besluit DCC-V&W     Artikel 1 • 1. Aan de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat wordt opgedragen het tot stand brengen van een samenhangend crisismanagementsbeleid voor het beleidsterrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. • 2. Er is een Departementaal Coördinatiecentrum Verkeer en Waterstaat. BWBR0011009
Artikel 1a, Besluit DCC-V&W     Artikel 1a Dit besluit berust mede op artikel 1 van het Instellingsbesluit directoraat generaal Rijkswaterstaat . BWBR0011009
Artikel 2, Besluit DCC-V&W     Artikel 2 • 1. De organisatie van het DCC-V&W is een samenwerkingsverband van de diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. • 2. Het DCC-V&W heeft een basisbezetting. • 3. Het beheer van het DCC-V&W wordt opgedragen aan de Directeur Uitvoering van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. De basisbezetting van het DCC-V&W valt rechtstreeks onder de Directeur Ui... BWBR0011009
  1, 2, 3, 4   »