1.662 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 165, 166, 167   »
Artikel 1, Regeling diensttijd in verband met ambtsjubilea     Artikel 1 Als diensttijd voor de toepassing van een ambtsjubileumgratificatie geldt de tijd, doorgebracht: • a. in een burgerlijke dienstbetrekking bij de Nederlandse overheid, waaronder te deze mede wordt begrepen de voormalige NV ‘Artillerie-Inrichtingen’; • b. tot en met 23 december 1992 in een betrekking bij de NV Nederlandse Spoorwegen; • c. tot en met 31 december ... BWBR0006613
Artikel 2, Regeling diensttijd in verband met ambtsjubilea     Artikel 2 • 1. Als diensttijd in de zin van deze regeling wordt niet aangemerkt diensttijd die niet in actieve dienst is doorgebracht wegens het bekleden van een politiek ambt. • 2. Voorts komt als diensttijd niet in aanmerking diensttijd die, zonder dat werkzaamheden zijn verricht, is doorgebracht buiten het genot van inkomsten uit de dienstbetrekking, behoudens voor zoveel het ... BWBR0006613
Artikel 3, Regeling diensttijd in verband met ambtsjubilea     Artikel 3 Diensttijd, gelijktijdig in meer dan één betrekking doorgebracht, telt voor de vaststelling van de datum van het ambtsjubileum slechts een maal mee. BWBR0006613
Artikel 4, Regeling diensttijd in verband met ambtsjubilea     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994. BWBR0006613
Artikel 5, Regeling diensttijd in verband met ambtsjubilea     Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling diensttijd in verband met ambtsjubilea. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. BWBR0006613
Artikel I, Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.     Artikel I [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006768
Artikel II, Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.     Artikel II [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006768
Artikel III, Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.     Artikel III [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] BWBR0006768
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.     Artikel IV • A [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] • B Degene, die vóór 1 april 1994 als ambtenaar, bedoeld in artikel 1, sub e , van het Ambtenarenreglement voor de gemeentepolitie 1958, en na 1 april 1994 als ambtenaar, bedoeld in artikel 1 van het Besluit algemene rechtspositie politie , en degene die als ambtenaar, bedoeld in het Ambtenarenreglement LSOP, voor de... BWBR0006768
Artikel V, Wijzigingsbesluit Ambtenarenreglement voor de rijkspolitie 1975, enz.     Artikel V Voor de toepassing van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 5 juli 1993, houdende • 1e. wijziging van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en enige andere rechtspositionele regelingen in verband met algemene salarismaatregelen per 1 april 1992 en per 1 januari 1993; • 2e. toekenning van een eenmalige uitkering in 1992 aan burgerlijk rijks... BWBR0006768
  1, 2, 3 ... 165, 166, 167   »