1.602 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 159, 160, 161   »
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit wijkagenten     Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] De wijkagent verricht in elk geval de door Onze Minister vastgestelde werkzaamheden. BWBR0032251
Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit wijkagenten     Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] De wijkagent wordt niet ingezet of beschikbaar gehouden ten behoeve van een territoriaal of functioneel onderdeel van de politie dat tot taak heeft binnen een district als bedoeld in artikel 37, tweede lid, van de Politiewet 2012 te voorzien in extra politiesterkte voor de aanpak van lokale prioriteiten en criminaliteitsbestrijd... BWBR0032251
Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit wijkagenten     Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0032251
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit wijkagenten     Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijkagenten. BWBR0032251
Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit wijkagenten     Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Wijzigt dit besluit.] BWBR0032251
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit verdeling sterkte en middelen politie     Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. de wet: de Politiewet 2012 ; • b. operationele sterkte: het aantal fulltime-equivalent werkzaam in een operationele functie bij de politie en de aspiranten, bedoeld in artikel 1, onder b, van het Besluit bezoldiging politie . BWBR0032333
Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit verdeling sterkte en middelen politie     Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Bij ministeriële regeling worden de functies bij de politie aangewezen die onderdeel uitmaken van de operationele sterkte. BWBR0032333
Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit verdeling sterkte en middelen politie     Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Onze Minister bepaalt jaarlijks de door de korpschef in het begrotingsjaar te realiseren operationele sterkte van de politie. • 2. Onze Minister bepaalt op basis van de in het eerste lid bedoelde operationele sterkte van de politie de omvang van de in het betreffende begrotingsjaar te realiseren operationele ster... BWBR0032333
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit verdeling sterkte en middelen politie     Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Onze Minister geeft jaarlijks een raming van de door de korpschef te realiseren operationele sterkte voor de drie op het begrotingsjaar volgende jaren en, met inachtneming van het in artikel 3, vierde lid , bedoelde aandeel, een raming van de verdeling van deze sterkte over de regionale en landelijke eenheden en ondersteunende di... BWBR0032333
Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit verdeling sterkte en middelen politie     Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] • 1. Indien de begroting, bedoeld in artikel 34 van de wet , tijdens het begrotingsjaar wordt gewijzigd, kan Onze Minister de door de korpschef te realiseren operationele sterkte, bedoeld in artikel 3, eerste lid , wijzigen. • 2. Indien de meerjarenraming, bedoeld in artikel 34 van de wet , wordt gewijzigd, i... BWBR0032333
  1, 2, 3 ... 159, 160, 161   »