173 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 16, 17, 18   »
Artikel I, Wijzigingsregeling Regeling vergoedingen OPTA 2003     Artikel I [Wijzigt de Regeling vergoedingen OPTA 2003 .] BWBR0015228
Artikel II, Wijzigingsregeling Regeling vergoedingen OPTA 2003     Artikel II • 1. De certificatiedienstverlener die na inwerkingtreding van deze regeling geregistreerd wordt in de subcategorie 'certificatiedienstverlener die niet in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing', wordt op diens aanvraag, indien een geldig bewijs van toetsing wordt overgelegd, geregistreerd in de subcategorie 'certificatiedienstverlener die in het bezit is van een ge... BWBR0015228
Artikel III, Wijzigingsregeling Regeling vergoedingen OPTA 2003     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 mei 2003. BWBR0015228
Artikel 1, Regeling storingsmeldingen     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. minister: Minister van Economische Zaken; • b. storing: elektromagnetische storing, ondervonden in uitrusting als gevolg van het gebruik van uitrusting; • c. beschermingseisen: de beschermingseisen, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007 of de beschermin... BWBR0026550
Artikel 2, Regeling storingsmeldingen     Artikel 2 • 1. Een melding aan de minister over storing kan naar keuze van degene die de melding doet telefonisch, schriftelijk, per elektronische post of via de website van Agentschap Telecom worden gedaan bij Agentschap Telecom. • 2. De ontvangst van de storingsmelding wordt bevestigd aan degene die de storing heeft gemeld. BWBR0026550
Artikel 3, Regeling storingsmeldingen     Artikel 3 • 1. Een storingsmelding wordt niet in behandeling genomen indien: • a. het duidelijk is dat de melding geen betrekking heeft op een storing; • b. de storing op aanwijzing van Agentschap Telecom op eenvoudige wijze kan worden verholpen; • c. de melding betrekking heeft op een storing die eerder is behandeld op grond van deze regeling en er geen sprake is v... BWBR0026550
Artikel 4, Regeling storingsmeldingen     Artikel 4 • 1. Indien de storingsmelding in behandeling wordt genomen, wordt nagegaan op welke frequenties of frequentiebanden de storing optreedt en wordt een onderzoek aan de uitrusting die storing ondervindt of de uitrusting die storing veroorzaakt of aan beide uitrustingen, ingesteld. Bij dit onderzoek wordt voor zover nodig nagegaan of: • a. aan de administratieve eisen, die... BWBR0026550
Artikel 5, Regeling storingsmeldingen     Artikel 5 • 1. Indien uit het onderzoek blijkt dat de uitrusting die storing ondervindt niet voldoet aan artikel 4, eerste lid, onder a, b, c, d of e , of artikel 4, derde lid , zal de behandeling van de storingsmelding worden beëindigd onder opgaaf van redenen. • 2. Indien de uitrusting die de storing veroorzaakt, voldoet aan artikel 4, eerste lid, onder a, b, c en d ,... BWBR0026550
Artikel 6, Regeling storingsmeldingen     Artikel 6 [Wijzigt de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2008.] BWBR0026550
Artikel 7, Regeling storingsmeldingen     Artikel 7 [Wijzigt de Regeling elektromagnetische compatibiliteit 2007.] BWBR0026550
  1, 2, 3 ... 16, 17, 18   »