7 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 ; • b. Onze Minister: Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken; • c. lid: degene die bij koninklijk besluit is benoemd tot voorzitter of lid van de commissie van toezicht; • d. burgerlijke rijksambtenaren: degenen die door het Rijk zijn aanges... BWBR0013917
Artikel 2, Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten     Artikel 2 • 1. Het salaris van het lid dat tot voorzitter van de commissie van toezicht is benoemd, wordt vastgesteld op het bedrag genoemd in bijlage A van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 . • 2. Het salaris van de overige leden van de commissie van toezicht wordt vastgesteld overeenkomstig het bedrag dat is verbonden aan het hoogste salarisnummer va... BWBR0013917
Artikel 3, Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten     Artikel 3 • 1. Boven en behalve het salaris, bedoeld in artikel 2 , genieten de leden een vakantie-uitkering, een eindejaarsuitkering, een tegemoetkoming in de ziektekosten, een vergoeding van reis- en verblijfkosten voor zowel reizen in het kader van woon–werkverkeer alsmede dienstreizen, een vergoeding van verplaatsingskosten en een gratificatie bij ambtsjubileum overeenkomstig d... BWBR0013917
Artikel 4, Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten     Artikel 4 • 1. Een lid meldt afwezigheid in verband met ziekte terstond aan de daartoe aangewezen afdeling van het Ministerie van Algemene Zaken. • 2. De bedrijfsgeneeskundige begeleiding van een lid dat door ziekte verhinderd is de werkzaamheden uit te voeren zal worden verzorgd door een door Onze Minister aan te wijzen bedrijfsarts. • 3. Aan een lid wordt, met inachtnemi... BWBR0013917
Artikel 5, Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten     Artikel 5 Een lid dat niet wordt herbenoemd zonder dat hij daarom heeft verzocht en daardoor werkloos wordt in de zin van de Werkloosheidswet , dan wel wordt ontslagen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken, heeft, tenzij recht bestaat op ouderdomspensioen, recht op een zelfde bovenwettelijke uitkering zoals die geldt ten aanzien van burgerlijke rijksambtenaren. BWBR0013917
Artikel 6, Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten     Artikel 6 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0013917
Artikel 7, Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten     Artikel 7 Dit besluit wordt aangehaald als: Rechtspositiebesluit commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. BWBR0013917