47 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Reclasseringsbesluit 1953 BES     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • 2. Dit besluit berust op de artikelen 17d en 20 van het Wetboek van Strafrecht BES en artikel 15 van de Gratiewet . BWBR0028398
Artikel 2, Reclasseringsbesluit 1953 BES     Artikel 2 • 1. Onze Minister draagt er zorg voor dat reclasseringswerkzaamheden worden uitgevoerd. • 2. Met het oog op deze taak kan Onze Minister steun aan particuliere bemoeiingen geven. BWBR0028398
Artikel 3, Reclasseringsbesluit 1953 BES     Artikel 3 • 1. De steun aan particuliere bemoeiingen bestaat in: • a. het treffen van maatregelen ter bevordering van de reclassering; • b. het verlenen van subsidies ter tegemoetkoming in de kosten van de reclassering. • 2. Voor deze steun komen uitsluitend instellingen in aanmerking. BWBR0028398
Artikel 4, Reclasseringsbesluit 1953 BES     Artikel 4 • 1. In de bereidverklaring, bedoeld in artikel 1 , wordt opgenomen, dat de instelling zich onderwerpt aan de bepalingen van dit besluit, alsmede aan de bepalingen, die ter uitvoering van dit besluit zijn of zullen worden gegeven. De bereidverklaring is vrij van zegel. • 2. Verplegingsinrichtingen, waarover de instelling voor reclasseringsdoeleinden de beschikking he... BWBR0028398
Artikel 5, Reclasseringsbesluit 1953 BES     Artikel 5 • 1. De bereidverklaring wordt voor onbepaalde tijd afgelegd en aanvaard. De aanvaarding kan voorwaardelijk geschieden. • 2. De bereidverklaring en haar aanvaarding zijn opzegbaar met inachtneming van een termijn van drie maanden. • 3. De aanvaarding kan worden ingetrokken, indien de instelling zich niet houdt aan de bepalingen van de bereidverklaring. • 4... BWBR0028398
Artikel 6, Reclasseringsbesluit 1953 BES     Artikel 6 • 1. Voorzover de instelling voor haar reclasseringswerk de beschikking heeft of verkrijgt over een verplegingsinrichting, wordt haar bereidverklaring eerst aanvaard of de aanvaarding gehandhaafd, nadat de inrichting door of vanwege Onze Minister is goedgekeurd. • 2. De goedkeuring kan voorwaardelijk geschieden. Goedkeuring en weigering der goedkeuring geschieden gehoor... BWBR0028398
Artikel 7, Reclasseringsbesluit 1953 BES     Artikel 7 • 1. De instelling is verplicht aan Onze Minister of aan door deze aan te wijzen ambtenaren of aan de Raad alle gewenste inlichtingen omtrent haar werkzaamheid en de daarmee bereikte resultaten te geven. • 2. Zij houdt omtrent de door haar behandelde gevallen aantekening in daarvoor bestemde registers, die voldoen aan bij ministeriële regeling te stellen eisen. BWBR0028398
Artikel 8, Reclasseringsbesluit 1953 BES     Artikel 8 • 1. De instelling houdt een nauwkeurige, gespecificeerde, financiële administratie. • 2. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften omtrent de inrichting der administratie worden gegeven. • 3. Onze Minister kan de administratie te allen tijde doen nazien. • 4. Op zijn verzoek worden hem afschriften of uittreksels verstrekt. BWBR0028398
Artikel 9, Reclasseringsbesluit 1953 BES     Artikel 9 Een reclasseringsinstelling dient op verzoek of uit eigen beweging autoriteiten van advies omtrent onderwerpen die voor de reclassering van belang zijn. BWBR0028398
Artikel 10, Reclasseringsbesluit 1953 BES     Artikel 10 [Vervallen] BWBR0028398
  1, 2, 3, 4, 5   »