64 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel 1. Definities, Regeling agentschappen     Definities Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: • a. agentschap: intern verzelfstandigd in de uitvoering werkzaam dienstonderdeel van een ministerie dat een eigen sturingsmodel en financiële administratie heeft; • b. verplichtingen-kasagentschap: agentschap dat een verplichtingen-kasstelsel hanteert, waaraan regels met betrekking tot het beheer zijn gesteld op basis ... BWBR0032085
Artikel 2. Aankondiging, Regeling agentschappen     Aankondiging Artikel 2. Aankondiging Het betrokken ministerie doet van zijn voornemen om een in de uitvoering werkzaam dienstonderdeel te verzelfstandigen of om diensten te laten fuseren tot één agentschap mededeling aan de directeur-generaal der Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën. BWBR0032085
Artikel 3. Voorwaarde voor aanvraag, Regeling agentschappen     Voorwaarde voor aanvraag Artikel 3. Voorwaarde voor aanvraag De betrokken minister dient op een zelfgekozen tijdstip een aanvraag in bij de Minister van Financiën voor de toekenning van de status van agentschap aan een te verzelfstandigen dienstonderdeel, mits de betrokken minister en de Minister van Financiën op grond van de jaarlijkse rapportages van de auditdienst in gezamenlijkheid constateren dat er in het gevoe... BWBR0032085
Artikel 4. Instellingsvoorwaarden, Regeling agentschappen     Instellingsvoorwaarden Artikel 4. Instellingsvoorwaarden • 1. Bij de in artikel 3 bedoelde aanvraag worden stukken overgelegd waaruit blijkt dat het te verzelfstandigen dienstonderdeel als toekomstig agentschap voldoet aan de instellingsvoorwaarden, inhoudende dat het: • a. een verwachte omzet of verwachte ontvangsten heeft van meer dan € 50 miljoen op jaarbasis; • b. een resultaatgericht ... BWBR0032085
Artikel 5. Aanvullende instellingsvoorwaarde baten-lastenagentschap, Regeling agentschappen     Aanvullende instellingsvoorwaarde baten-lastenagentschap Artikel 5. Aanvullende instellingsvoorwaarde baten-lastenagentschap Voor de instelling van een baten-lastenagentschap geldt de aanvullende voorwaarde dat de voorziene gemiddelde afschrijvingskosten per jaar meer dan 5% van de totale lasten bedragen, berekend over een periode van drie jaar. BWBR0032085
Artikel 6. Instelling, Regeling agentschappen     Instelling Artikel 6. Instelling • 1. Indien de ministerraad instemt met de instelling van het agentschap brengt de betrokken minister het voorgenomen besluit hiertoe ter kennis van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. • 2. Indien de Tweede Kamer zich niet uitspreekt tegen het voorgenomen besluit overeenkomstig de procedure vastgelegd in de leden 3 tot en met 5 van artikel 10 van de Comp... BWBR0032085
Artikel 7. Doorlichtingen, Regeling agentschappen     Doorlichtingen Artikel 7. Doorlichtingen De betrokken minister en de Minister van Financiën beoordelen gezamenlijk tenminste eens in de vijf jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een agentschap. De betrokken minister maakt het hieruit volgend rapport openbaar. BWBR0032085
Artikel 8. Opheffing van een agentschap, Regeling agentschappen     Opheffing van een agentschap Artikel 8. Opheffing van een agentschap • 1. De opheffing van een agentschap vindt plaats door een gemotiveerd besluit van de betrokken minister, mede ondertekend door de Minister van Financiën. • 2. Voordat een agentschap kan worden opgeheven moet binnen een termijn van zes maanden na balansdatum aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: • a. de saldibalans danwel slotba... BWBR0032085
Artikel 9. Sturingsmodel, Regeling agentschappen     Sturingsmodel Artikel 9. Sturingsmodel • 1. Een agentschap heeft een sturingsmodel waarin drie rollen worden onderscheiden, te weten die van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze rollen worden niet functioneel gecombineerd. • 2. In afwijking van het eerste lid kunnen de rollen van opdrachtgever en eigenaar gecombineerd worden wanneer er uitsluitend sprake is van dienstverlening binnen... BWBR0032085
Artikel 10. Verantwoordelijkheden van de eigenaar, Regeling agentschappen     Verantwoordelijkheden van de eigenaar Artikel 10. Verantwoordelijkheden van de eigenaar De eigenaar, die verantwoordelijk is voor het toezicht op het beleid van de opdrachtnemer en op de algemene gang van zaken in het agentschap, draagt zorg voor: • a. het inrichten van het sturingsmodel op zodanige wijze, dat wordt voldaan aan de vereisten van deze regeling; • b. de continuïteit van het agentschap op de lange termij... BWBR0032085
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »