5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: • a. betrokkene: degene die krachtens aanstelling of op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is van het Rijk of een zijner diensten, bedrijven of instellingen en die door middel van een schriftelijke verklaring van de Stichting Beheer Pensioenfondsen "A.Z.L.", te Heerlen, kan aantonen dat hij aanspraak kan maken op uitkering krachtens... BWBR0003347
Artikel 2, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 2 • 1. Het bevoegd gezag verleent aan de betrokkene op aanvraag verzoek buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging. • 2. Het buitengewoon verlof wordt verleend voor de periode dat de betrokkene recht op uitkering heeft krachtens de Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers, met dien verstande dat het bevoegd gezag de betrokkene ontslag verleent, onderscheidenli... BWBR0003347
Artikel 3, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 3 Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan na overleg met Onze Minister van Sociale Zaken voor de uitvoering van dit besluit nadere voorschriften geven. BWBR0003347
Artikel 4, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 4 Dit besluit kan worden aangehaald als "Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst". BWBR0003347
Artikel 5, Regeling buitengewoon verlof ex-mijnwerkers in rijksoverheidsdienst     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0003347