11 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1. Reikwijdte, Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015     Reikwijdte Artikel 1. Reikwijdte Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die in 2015 verpleging en verzorging leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet , niet zijnde de verpleging zoals bedoeld in beleidsregel ‘Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg’. De regeling ‘Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 201... BWBR0036172
Artikel 2. Doel, Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015     Doel Artikel 2. Doel Deze regeling heeft tot doel uitvoering te geven aan het macrobeheersinstrument (MBI) en daarbij de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen te stellen: • – administratievoorschriften; • – voorschriften met betrekking tot regelmatige gegevensverstrekking; • – voorschriften met betrekking tot afdracht in verband met overschrijding van een... BWBR0036172
Artikel 3. Begripsbepalingen, Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015     Begripsbepalingen Artikel 3. Begripsbepalingen • 3.1 Algemeen gegevensbeheer code (AGB-zorginstellingscode) Unieke code die aan iedere zorginstelling wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd. • 3.2 Minister De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. • 3.3 Zorgaanbieder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c Wmg én de... BWBR0036172
Artikel 4. Administratievoorschriften, Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015     Administratievoorschriften Artikel 4. Administratievoorschriften De zorgverzekeraar richt haar administratie op een zodanige wijze in dat daaruit kan worden afgeleid: • – de gerealiseerde omzet als bedoeld in artikel 3, onderdeel 9 , van de zorgaanbieder; • – de AGB-zorginstellingscode behorend bij de gerealiseerde omzet. BWBR0036172
Artikel 5. Gegevensverstrekking, Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015     Gegevensverstrekking Artikel 5. Gegevensverstrekking • 1. De zorgverzekeraar verstrekt de NZa een opgave van de gecontracteerde zorg en een inschatting van de ongecontracteerde zorg. De zorgverzekeraar verstrekt deze gegevens vóór 1 december van het jaar t-1. • 2. De informatieverstrekking bedoeld in het eerste lid gebeurt door middel van een door de NZa beschikbaar te stellen formulier. In dit fo... BWBR0036172
Artikel 6. Uitzondering, Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015     Uitzondering Artikel 6. Uitzondering Artikel 5.3 is niet van toepassing, indien door de NZa in een collectieve beschikking kenbaar is gemaakt dat de bovengrens met betrekking tot de verpleging en verzorging niet is overschreden. BWBR0036172
Artikel 7. Accountantscontrole gegevensverstrekking, Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015     Accountantscontrole gegevensverstrekking Artikel 7. Accountantscontrole gegevensverstrekking De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van het artikel 5 verstrekte gegevens en inlichtingen vaststelt. Dit is overeenkomstig de wijze die is bepaald in de in artikel 5, vierde en vijfde lid, genoemde formulieren en het daar... BWBR0036172
Artikel 8. Wijze van gegevensverstrekking, Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015     Wijze van gegevensverstrekking Artikel 8. Wijze van gegevensverstrekking • 1. De zorgverzekeraar verzendt de opgave als bedoeld in artikel 5 naar het navolgende e-mailadres formulierencure@nza.nl. • 2. Het in artikel 5 bedoelde formulier en het in artikel 7 bedoelde controleprotocol worden beschikbaar gesteld op de website van de NZa (www.nza.nl). BWBR0036172
Artikel 9. Intrekking oude regel, Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015     Intrekking oude regel Artikel 9. Intrekking oude regel Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de ‘ Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015 ’, met kenmerk NR/CU-722, ingetrokken. BWBR0036172
Artikel 10. Overgangsbepaling, Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015     Overgangsbepaling Artikel 10. Overgangsbepaling De ‘ Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015 ’, met kenmerk NR/CU-722, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold. BWBR0036172
  1, 2   »