5 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw     Artikel 1 • 1. Aan de secretaris is voorbehouden het nemen van besluiten, inhoudende een afwijzing van een verzoek om informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur . • 2. Tevens is aan de secretaris voorbehouden het nemen van beslissingen op bezwaar die betrekking hebben op de in bijlage 1 genoemde werkzaamheden. BWBR0022324
Artikel 2, Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw     Artikel 2 • 1. De secretaris verleent mandaat en volmacht aan het hoofd van de afdeling: • – Beleid en Onderzoek, • – Medebewind, • – Heffingen, • – Staf, en • – hun plaatsvervangers ( bijlage 1 ). • 2. De secretaris verleent een specifiek mandaat aan: • – de beleidsmedewerker internationale zaken; • – de teamleid... BWBR0022324
Artikel 3, Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw     Artikel 3 • 1. Het in een document vastleggen van een besluit, een privaatrechtelijke rechtshandeling, of een andere handeling, dient te geschieden op briefpapier met het hoofd: ‘Productschap Tuinbouw’. • 2. Een document als bedoeld in het eerste lid, door een functionaris als genoemd in artikel 2, eerste en tweede lid vastgesteld, vermeldt aan het slot: ‘De voorzitter,... BWBR0022324
Artikel 4, Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw     Artikel 4 Dit besluit en de daarbij behorende toelichting en bijlagen wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie. BWBR0022324
Artikel 5, Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw. BWBR0022324