6 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
1. Reikwijdte, Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg     Reikwijdte 1. Reikwijdte Deze regeling is van toepassing op zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders in de zin van artikel 1 sub d respectievelijk sub e van de Wmg en voor zover het gaat om de zorgplicht inzake aanspraak in natura. BWBR0036070
2. Doel van de regeling, Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg     Doel van de regeling 2. Doel van de regeling Deze regeling heeft tot doel om zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders te verplichten om bij de NZa een melding te doen indien zij hun zorgplicht ten aanzien van het leveren van cruciale zorg niet meer kunnen nakomen, terwijl de verzekeraar al het mogelijke heeft gedaan om de continuïteit van cruciale zorg te borgen. BWBR0036070
3. Begripsbepalingen, Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg     Begripsbepalingen 3. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • 3.1 Continuïteit zorgverlening: Het beschikbaar zijn van voldoende en toegankelijke Zvw- en Wlz-zorg. Deze zorg moet voldoen aan de geldende normen op het gebied van toegankelijkheid en kwaliteit. • 3.2 Cruciale zorg: Zorg waarvoor geldt dat wanneer deze (tijdelijk) niet (voldoende dichtbij) beschikbaar is, cliënten e... BWBR0036070
4. Meldplicht verzekeraar continuïteit van cruciale zorg, Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg     Meldplicht verzekeraar continuïteit van cruciale zorg 4. Meldplicht verzekeraar continuïteit van cruciale zorg Een zorgverzekeraar en een Wlz-uitvoerder zijn verplicht terstond bij de NZa een melding te doen op het moment dat voorzienbaar is dat op afzienbare termijn niet aan de zorgplicht ten aanzien van cruciale zorg kan worden voldaan, terwijl de verzekeraar al het mogelijk heeft gedaan om de cruciale zorg te borgen. BWBR0036070
5. Wijze van melden, Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg     Wijze van melden 5. Wijze van melden • 5.1 De melding als bedoeld in artikel 4 van deze regeling dient te worden gedaan op de hierna beschreven wijze: • • De verzekeraar doet schriftelijk melding bij de NZa en maakt daarbij gebruik van een standaardformulier van de NZa. Dit formulier is beschikbaar op de internetsite van de NZa (www.nza.nl). Voor een melding wordt onderstaand adres gebruikt... BWBR0036070
6. Inwerkingtreding en citeerregel, Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg     Inwerkingtreding en citeerregel 6. Inwerkingtreding en citeerregel Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst. Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling meldplicht continuïteit van cruciale zorg’. BWBR0036070