24 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1. Begripsomschrijvingen, Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014     Begripsomschrijvingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder:de minister: de Minister van Infrastructuur en Milieu;de commissie: het adviesorgaan bedoeld in artikel 15, eerste lid ;de normkosten: de kosten die naar redelijke verwachting gemaakt zouden zijn, indien de schadeoorzaak, bedoeld in artikel 2, eerste lid , niet had plaatsgevonden;de normomzet: de omzet die naar redelij... BWBR0010692
Artikel 2. Het recht op schadevergoeding, Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014     Het recht op schadevergoeding Artikel 2. Het recht op schadevergoeding • 1. De minister kent degene die schade lijdt of zal lijden als gevolg van de rechtmatige uitoefening door of namens de minister van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid of taak, op verzoek een vergoeding toe, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of ... BWBR0010692
Artikel 3. Abnormale last, Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014     Abnormale last Artikel 3. Abnormale last • 1. Binnen het normaal maatschappelijk risico of het normaal ondernemersrisico vallende schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. • 2. Schade die minder bedraagt dan € 1.000,– valt in ieder geval binnen het normaal maatschappelijk risico of het normaal ondernemersrisico. BWBR0010692
Artikel 3a. Ondernemersrisico en tijdelijke schade door infrastructurele maatregelen, Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014     Ondernemersrisico en tijdelijke schade door infrastructurele maatregelen Artikel 3a. Ondernemersrisico en tijdelijke schade door infrastructurele maatregelen • 1. Onverminderd artikel 2, eerste lid , valt schade ten gevolge van een infrastructurele maatregel in ieder geval binnen het normaal ondernemersrisico indien de schade het gevolg is van een tijdelijke omzetdaling dan wel een tijdelijke kostenstijging en die omzetdaling dan wel kostenstijging niet u... BWBR0010692
Artikel 4. Speciale last, Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014     Speciale last Artikel 4. Speciale last Schade als gevolg van een schadeoorzaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid , komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer deze in belangrijke mate afwijkt van de schade die dientengevolge op een ieder drukt, dan wel wanneer deze schade op een naar verhouding gering aantal natuurlijke of rechtspersonen die in vergelijkbare positie verkeren drukt. BWBR0010692
Artikel 5. Actieve risicoaanvaarding, Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014     Actieve risicoaanvaarding Artikel 5. Actieve risicoaanvaarding Schade ten gevolge van een schadeoorzaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid , die voor de belanghebbende redelijkerwijs voorzienbaar was ten tijde van de beslissing te investeren in het geschade belang wordt niet vergoed. BWBR0010692
Artikel 6. Voorwerp van voorzienbaar-heid, Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014     Voorwerp van voorzienbaar-heid Artikel 6. Voorwerp van voorzienbaar-heid De in artikel 5 bedoelde voorzienbaarheid kan onder meer betrekking hebben op de aard van een schadeoorzaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid , op het tijdstip waarop deze schadeoorzaak zijn werking doet gevoelen, op de plaats waarop ze betrekking heeft, op de wijze van voltrekken of uitvoering daarvan, alsmede op de aard en omvang van de daar... BWBR0010692
Artikel 7. Passieve risicoaanvaarding, Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014     Passieve risicoaanvaarding Artikel 7. Passieve risicoaanvaarding Geen vergoeding wordt toegekend indien de verzoeker heeft nagelaten zijn belang te verwezenlijken toen hij daartoe redelijkerwijs in de gelegenheid was, terwijl hij redelijkerwijs kon voorzien dat een maatregel genomen zou worden die aan dat realiseren in de weg zou komen te staan. BWBR0010692
Artikel 8. Schadebeperking, Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014     Schadebeperking Artikel 8. Schadebeperking • 1. Heeft verzoeker nagelaten redelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van schade te nemen, dan blijft de schade die door het treffen van zodanige maatregelen voorkomen of beperkt had kunnen worden, ten laste van de verzoeker. • 2. De redelijke kosten van maatregelen ter voorkoming of beperking van schade behoren tot de te vergoeden schade. BWBR0010692
Artikel 9. Verrekening van voordeel, Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014     Verrekening van voordeel Artikel 9. Verrekening van voordeel Heeft een schadeoorzaak als bedoeld in artikel 2,eerste lid voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in aanmerking worden genomen. BWBR0010692
  1, 2, 3   »