204 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 19, 20, 21   »
Artikel 1, Besluit ontheffingsmogelijkheden Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008     Artikel 1 In de volgende gevallen kan ontheffing worden verleend van het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid , artikel 3, eerste lid , en artikel 5, eerste lid, onder c., en tweede lid, onder a., van de Verordening : • – Bij onderzoek in het kader van de registratie van een vaccin tegen de Ziekte van Aujeszky; • – Bij onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling ... BWBR0024477
Artikel 2, Besluit ontheffingsmogelijkheden Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008     Artikel 2 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ontheffingsmogelijkheden Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008. • 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst. BWBR0024477
Artikel 1, Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s     Artikel 1 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: • a. wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren ; • b. minister: Minister van Economische Zaken; • c. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit; • d. evenhoevigen: varkens, runderen, schapen, geiten of herten; • e. [vervallen;] • f. [vervallen;] • g. vetweiderijbedrijf: bedr... BWBR0018397
Artikel 2, Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s     Artikel 2 Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 15 van de wet bij vee worden aangewezen: • a. runderpest; • b. mond- en klauwzeer; • c. klassieke varkenspest; • d. Afrikaanse varkenspest; • e. rabies; • f. dourine; • g. kwade droes; • h. virale paardenencefalomyelitiden; • i. infectieuze anemie; BWBR0018397
Artikel 3, Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s     Artikel 3 Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 15 van de wet bij pluimvee worden aangewezen: • a. vogelpest (Aviaire Influenza); • b. pseudo-vogelpest (Newcastle Disease); • c. Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis en Mycoplasma synoviae; • d. Salmonella arizonae, Salmonella Gallinarum en Salmonella Pullorum. BWBR0018397
Artikel 4, Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s     Artikel 4 Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 15 van de wet bij bijen worden aangewezen: • a. Amerikaans vuilbroed; • b. kleine bijenkastkever (Aethina tumida); • c. Tropilaelapsmijt (Tropilaelaps spp). BWBR0018397
Artikel 5, Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s     Artikel 5 Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 15 van de wet bij nertsen worden aangewezen: • a. rabies; • b. ziekte van Aujeszky; • c. overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s); • d. brucellose; • e. tuberculose ten gevolge van Mycobacterium tuberculosis complex; • f. miltvuur; BWBR0018397
Artikel 6, Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s     Artikel 6 Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 15 van de wet bij zoogdieren niet zijnde vee en nertsen worden aangewezen: • a. rabies; • b. mond- en klauwzeer; • c. vesiculaire stomatitis; • d. ziekte van Aujeszky; • e. overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s); • f. brucellose; • g. tuberculose ten gevolge van Myc... BWBR0018397
Artikel 7, Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s     Artikel 7 Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in artikel 15 van de wet bij andere vogels dan pluimvee worden aangewezen: • a. psittacose; • b. pseudo-vogelpest (Newcastle Disease); • c. vogelpest (Aviaire Influenza). BWBR0018397
Artikel 8, Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s     Artikel 8 Als besmettelijke dierziekten, bedoeld in artikel 15 van de wet , bij gevoelige soorten van aquacultuurdieren worden aangewezen: • a. de exotische ziekten vermeld in bijlage IV, deel II van richtlijn nr. 2006/88/EG voor de bijbehorende, in dezelfde bijlage vermelde gevoelige soorten, • b. de niet-exotische ziekten vermeld in bijlage IV, deel II van richtlijn nr. 2006/... BWBR0018397
  1, 2, 3 ... 19, 20, 21   »