4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel 1, Besluit Beleidsregels SVB 2013     Artikel 1 Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, de Remigratiewet , de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen , de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW , de Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-KOB-gerechtigden met een AOW-pensioen , de Regeling tege... BWBR0035096
Artikel 2, Besluit Beleidsregels SVB 2013     Artikel 2 Het Besluit Beleidsregels SVB 2011 (Stcrt. 2011, nr. 15239) en het Besluit Beleidsregels Internationaal SVB 2012 (Strcrt. 2012, nr. 17507) worden ingetrokken. BWBR0035096
Artikel 3, Besluit Beleidsregels SVB 2013     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0035096
Artikel 4, Besluit Beleidsregels SVB 2013     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2013. BWBR0035096