48 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • a. de minister: de Minister van Veiligheid en Justitie; • b. wet: de Penitentiaire beginselenwet ; • c. besluit: de Penitentiaire maatregel ; • d. ouder: de ouder van de gedetineerde, alsmede de stiefouder, pleegouder of grootouder, voor zover deze gedurende een langere tijd de ouderrol h... BWBR0010171
Artikel 1a, Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting     Artikel 1a Indien de veroordeling tot een vrijheidsstraf nog niet onherroepelijk is, worden de strafduur en het strafrestant voor de toepassing van deze regeling berekend op grond van de veroordeling waartegen het rechtsmiddel is aangewend. BWBR0010171
Artikel 2. Verzoek, ontvangst en beslissing, Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting     Verzoek, ontvangst en beslissing Artikel 2. Verzoek, ontvangst en beslissing • 1. De directeur neemt het verzoek om verlof in ontvangst. • 2. De minister beslist over verzoeken om verlof in de gevallen bedoeld in de artikelen 17, eerste lid , 32 en 39 . In de overige gevallen beslist de directeur namens de minister. BWBR0010171
Artikel 3. Inlichtingen en adviezen, Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting     Inlichtingen en adviezen Artikel 3. Inlichtingen en adviezen • 1. Na ontvangst van het verzoek om verlof wint de directeur alle benodigde inlichtingen en adviezen in. • 2. Betreft het een verzoek om verlof van een gedetineerde in voorlopige hechtenis, of een verzoek om verlof van een gedetineerde ten aanzien van wie en voor zolang het openbaar ministerie een executie-indicator zoals bedoeld in artikel... BWBR0010171
Artikel 4. Weigeringsgronden, Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting     Weigeringsgronden Artikel 4. Weigeringsgronden Het verlof wordt geweigerd in geval van: • a. ernstig vermoeden dat de gedetineerde zal proberen zich aan de detentie te onttrekken; • b. gevaar voor ernstige verstoring van de openbare orde of het plegen van strafbare feiten; • c. ernstig vermoeden dat het verlof zal leiden tot alcoholmisbruik, druggebruik of een poging tot invoer van contraban... BWBR0010171
Artikel 5. Voorwaarden, Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting     Voorwaarden Artikel 5. Voorwaarden • 1. Tenzij hij zijn verlofadres redelijkerwijs alleen over buitenlands grondgebied kan bereiken, is het de gedetineerde niet toegestaan tijdens het algemeen, regimesgebonden of incidenteel verlof Nederland te verlaten. In bijzondere omstandigheden en in geval van de toepassing van artikel 40a kan de minister toestaan dat de gedetineerde aan wie strafonderbrek... BWBR0010171
Artikel 6. Afhandeling door de directeur, Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting     Afhandeling door de directeur Artikel 6. Afhandeling door de directeur • 1. Indien de directeur bevoegd is over het verlof te beslissen, stelt hij de gedetineerde schriftelijk in kennis van zijn beslissing. • 2. Bij afwijzing van het verzoek wordt de beslissing kort gemotiveerd; zo nodig wordt zij mondeling toegelicht. • 3. Alvorens advies aan de minister uit te brengen, hoort de directeur de gedetinee... BWBR0010171
Artikel 7. Afhandeling door de minister, Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting     Afhandeling door de minister Artikel 7. Afhandeling door de minister • 1. De beslissing van de minister wordt onverwijld schriftelijk en zo nodig ook telefonisch meegedeeld aan de directeur van de inrichting waar de betrokken gedetineerde verblijft. • 2. Bij een positieve beslissing geeft de minister in de schriftelijke mededeling aan de gedetineerde de aanvangsdatum van het verlof en eventuele bijzondere vo... BWBR0010171
Artikel 8. Tenuitvoerlegging straf tijdens verlof, Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting     Tenuitvoerlegging straf tijdens verlof Artikel 8. Tenuitvoerlegging straf tijdens verlof Gedurende het algemeen verlof, het regimesgebonden verlof, het incidenteel verlof en het verlof tijdens verblijf in een inrichting voor stelselmatige daders loopt de tenuitvoerlegging van de straf ofwel de maatregel door, gedurende de strafonderbreking wordt de tenuitvoerlegging van de straf opgeschort. In het geval bedoeld in artikel 10, twe... BWBR0010171
Artikel 9. Overplaatsing, Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting     Overplaatsing Artikel 9. Overplaatsing • 1. Wordt de gedetineerde tussen de verlening en het plaatsvinden van het verlof overgeplaatst naar een andere inrichting, dan voert de directeur van de laatstgenoemde inrichting de beslissing uit, tenzij gewijzigde omstandigheden hem aanleiding tot heroverweging geven. • 2. Wordt de gedetineerde na indiening van het verzoek om verlof maar voordat daarop... BWBR0010171
  1, 2, 3, 4, 5   »