8 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. de opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering , niet zijnde de buitengewoon opsporingsambtenaar voor wie de commandant van de Koninklijke marechaussee als direct toezichthouder is aangewezen, indien hij optreedt in de uitoefening van de bevoegdhed... BWBR0021973
Artikel 2, Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten     Artikel 2 • 1. Een opsporingsambtenaar is steeds voor de duur van een kalenderjaar geoefend in het gebruik van de bevoegdheden als genoemd in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 , dan wel een geweldsmiddel als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de Ambtsinstructie , indien hij in het daaraan voorafgaande kalenderjaar met voldoende resultaat heeft afgelegd: &... BWBR0021973
Artikel 3, Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten     Artikel 3 • 1. De werkgever draagt zorg voor de training en de toetsing van de opsporingsambtenaar. • 2. De opsporingsambtenaar is verantwoordelijk voor zijn deelname aan de training ter voorbereiding op de af te leggen toetsen, en de toetsing. • 3. De direct toezichthouder houdt toezicht op de kwaliteit en objectiviteit van de toetsing. Dit geldt alleen voor de uitvoering... BWBR0021973
Artikel 4, Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten     Artikel 4 Indien een opsporingsambtenaar, op de laatste dag van de in artikel 2 bedoelde perioden, een van de in dat artikel bedoelde toetsen niet of niet met voldoende resultaat heeft afgelegd, doet de toetser hiervan onverwijld mededeling aan de werkgever en de direct toezichthouder. BWBR0021973
Artikel 5, Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten     Artikel 5 • 1. De werkgever draagt zorg voor registratie van de deelname aan en de resultaten van de in artikel 2 bedoelde toetsen. • 2. De werkgever verstrekt in het jaarverslag de direct toezichthouder, de toezichthouder en de Minister van Veiligheid en Justitie een overzicht betreffende de deelname aan en de resultaten van de in artikel 2 bedoelde toetsen alsmede het g... BWBR0021973
Artikel 6, Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten     Artikel 6 De Regeling toetsing geweldbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar 2005 wordt ingetrokken. BWBR0021973
Artikel 7, Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten     Artikel 7 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2007. BWBR0021973
Artikel 8, Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten     Artikel 8 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten. BWBR0021973