185 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »
Artikel 1, Beleidsregel inzake het uitvoeren van verkeersvluchten door vliegers die 60 jaar of ouder zijn     Artikel 1 • 1. Houders van een vliegbewijs B3, B2 of B1 die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, zijn totdat ze 65 jaar zijn, bevoegd op te treden als bestuurder van een vliegtuig tijdens verkeersvluchten indien • a. de bemanning uit meer dan één vlieger bestaat, en • b. de houder de enige vlieger binnen de bemanning is die 60 jaar of ouder is. • 2. De vliegbew... BWBR0008959
Artikel 2, Beleidsregel inzake het uitvoeren van verkeersvluchten door vliegers die 60 jaar of ouder zijn     Artikel 2 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0008959
Artikel 1, Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van of naar een luchthaven door de lucht passagiers, post of vracht vervoert; • b. grondafhandelingsdiensten: de in de bijlage bij Richtlijn nr. 96/67 /-EG van de Raad van de Europese Unie van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de... BWBR0009365
Artikel 1a, Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen     Artikel 1a Deze regeling berust op artikel 8a.1, vierde lid, van de Wet luchtvaart . BWBR0009365
Artikel 3, Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen     Artikel 3 • 1. Op elke luchthaven in Nederland die voor burgerluchtvaart is opengesteld met een jaarlijkse verkeersomvang van tenminste 2 miljoen passagiersbewegingen of 50000 ton vracht kunnen de gebruikers met ingang van 1 januari 2001 zelfafhandelingsdiensten verrichten. • 2. In afwijking van het eerste lid kan de Minister voor de categorieën afhandelingsdiensten: • a.... BWBR0009365
Artikel 5, Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen     Artikel 5 • 1. Op elke luchthaven in Nederland die voor burgerluchtvaart is opengesteld met een jaarlijkse verkeersomvang van tenminste 2 miljoen passagiersbewegingen of 50000 ton vracht kunnen verleners van grondafhandelingsdiensten met ingang van 1 januari 2001 grondafhandelingsdiensten verlenen. • 2. In afwijking van het eerste lid kan de Minister voor de categorieën afhandel... BWBR0009365
Artikel 6, Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen     Artikel 6 Indien op een luchthaven als bedoeld in artikel 5, eerste lid , de in dat artikel genoemde minima aan verkeersomvang voor vracht worden bereikt zonder dat de in dat artikel genoemde minima voor het passagiersvervoer worden bereikt, is dat artikel niet van toepassing voor grondafhandelingsdiensten die uitsluitend voor passagiers zijn bestemd. BWBR0009365
Artikel 7, Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen     Artikel 7 • 1. Indien de exploitant van de luchthaven, de gebruiker of de verlener van grondafhandelingsdiensten op een luchthaven grondafhandelingsdiensten verleent is deze verplicht ten aanzien van het verlenen van deze diensten een afzonderlijke boekhouding te voeren. • 2. De Minister houdt toezicht op de naleving van de in het eerste lid bedoelde verplichting. Hij ziet er in ... BWBR0009365
Artikel 8, Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen     Artikel 8 • 1. Voor elke luchthaven in Nederland die voor burgerluchtvaart is opengesteld wordt door de exploitant van de luchthaven een overlegorgaan van gebruikers ingesteld. • 2. Iedere gebruiker kan van het overlegorgaan deel uitmaken of zich in dat orgaan door een representatieve gebruikersorganisatie doen vertegenwoordigen. BWBR0009365
Artikel 9, Regeling grondafhandeling luchtvaartterreinen     Artikel 9 • 1. De exploitant van de luchthaven overlegt tenminste een maal per jaar met het in artikel 8 genoemde overlegorgaan van gebruikers en met de verleners van grondafhandelings-diensten op de luchthaven en voorts telkens als daarom door dat overlegorgaan of door de meerderheid van de verleners van grondafhandelingsdiensten wordt verzocht, over de toepassing van deze regeling... BWBR0009365
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »