12 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering     Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; • b. privatiseringsoperatie: een operatie die ten doel heeft werkzaamheden van de rijksoverheid uit te besteden of over te dragen aan een bestaande of voor dat doel opgerichte privaatrechtelijke organisatie; • c. privaatrechtelijke organisatie: de privaatre... BWBR0004583
Artikel 2, Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering     Artikel 2 • 1. In afwijking van artikel 5, eerste lid, van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 , heeft de betrokkene geen recht op wachtgeld uit hoofde van het privatiseringsontslag. • 2. In afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Uitkeringsregeling 1966 , heeft de betrokkene geen recht op uitkering uit hoofde van het privatiseringsontslag. BWBR0004583
Artikel 3, Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering     Artikel 3 • 1. Indien binnen twee jaar na het privatiseringsontslag blijkt dat de betrekking die de betrokkene bij de privaatrechtelijke organisatie vervult niet passend is en hij in verband daarmee al dan niet op eigen verzoek is ontslagen, heeft de betrokkene recht op wachtgeld of uitkering uit hoofde van zijn ontslag als werknemer met ingang van de dag van dat ontslag. • 2. In... BWBR0004583
Artikel 3a, Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering     Artikel 3a • 1. De duur van het wachtgeld ingevolge deze regeling wordt uitsluitend vastgesteld met toepassing van artikel 6 a van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 . • 2. De duur van de uitkering ingevolge deze regeling wordt uitsluitend vastgesteld met toepassing van artikel 8 a van de Uitkeringsregeling 1966 . BWBR0004583
Artikel 4, Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering     Artikel 4 • 1. De betrokkene die als werknemer is ontslagen en op wie artikel 3 niet van toepassing is, heeft uit hoofde van zijn ontslag als werknemer recht op wachtgeld of uitkering, met dien verstande dat dat recht ingaat op de dag van het privatiseringsontslag. • 2. Het recht op het in het eerste lid bedoelde wachtgeld vervalt wanneer het ontslag als werknemer niet binnen een... BWBR0004583
Artikel 5, Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering     Artikel 5 In afwijking in zoverre van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkeringsregeling 1966 wordt voor de toepassing van de bepalingen in die regelingen die betrekking hebben op de inschrijving als werkzoekende bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, ten aanzien van de betrokkene onder ontslag verstaan, het ontslag als werknemer. BWBR0004583
Artikel 6, Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering     Artikel 6 • 1. Voor zover nodig in afwijking van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkeringsregeling 1966 gelden voor de betrokkene op wie artikel 3 van toepassing is de bepalingen in dit artikel. • 2. Onder ontslag, bedoeld in artikel 8 van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en artikel 9 van de Uitkeringsregeling 1966 wordt verstaan het ontslag als werknemer. ... BWBR0004583
Artikel 6a, Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering     Artikel 6a Artikel 6 is eveneens van toepassing op de betrokkene, genoemd in artikel 4, indien deze een uitkering geniet ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen . BWBR0004583
Artikel 7, Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering     Artikel 7 Uitsluitend voor de toepassing artikel 2.4, eerste lid, onderdeel b , onder 2°, van het pensioenreglement, wordt een ontslag als werknemer in de zin van dit besluit, aangemerkt als een privatiseringsontslag in de zin van dit besluit. BWBR0004583
Artikel 8, Regeling wachtgeld en uitkering bij privatisering     Artikel 8 Onze Minister is belast met de uitvoering van dit besluit. BWBR0004583
  1, 2   »