187 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »
Artikel 1, Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal     Artikel 1 Overal in dit reglement betekent: • a. "de Voorzitter", de Voorzitter van de Kamer; • b. "de Ondervoorzitters", de Ondervoorzitters van de Kamer; • c. "De minister", de verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen. Op het lid of de leden van de Tweede Kamer aan wie door die Kamer de verdediging van een aldaar aangenomen voorstel van wet is opgedragen, zijn d... BWBR0007428
Artikel 2, Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal     Artikel 2 • 1. Elk nieuw benoemd lid doet van zijn verkiezing blijken door overlegging van de bij de Kieswet voorgeschreven stukken. • 2. De geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken worden ter griffie ter inzage gelegd voor de leden. BWBR0007428
Artikel 3, Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal     Artikel 3 Over de toelating van leden die benoemd zijn verklaard na periodieke aftreding of ontbinding beslist, voor zover mogelijk, de Kamer die op de dag der benoeming zitting heeft. BWBR0007428
Artikel 4, Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal     Artikel 4 • 1. De Voorzitter vertrouwt het onderzoek van de geloofsbrief toe aan een commissie van drie leden, die hij voor dat doel aanwijst. Een van hen benoemt hij tot voorzitter. • 2. In geval van periodieke aftreding of ontbinding van de Kamer wijst hij een tweede commissie als bedoeld in het vorige lid aan. Hij verdeelt het onderzoek van de geloofsbrieven over de beide com... BWBR0007428
Artikel 5, Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal     Artikel 5 • 1. Het lid aan wie krachtens het daarop betrekking hebbend artikel der Kieswet *[1] is meegedeeld dat zijn lidmaatschap heeft opgehouden te bestaan, kan daarover binnen acht dagen het oordeel van de Kamer vragen. • 2. De Kamer benoemt in het onder het eerste lid bedoelde geval uit haar midden een commissie van onderzoek ,en spreekt geen oordeel uit voordat... BWBR0007428
Artikel 6, Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal     Artikel 6 • 1. Zolang geen Voorzitter is benoemd treedt een oud-Voorzitter als tijdelijk Voorzitter op, waarbij de laatstafgetredene voorrang heeft. Bij ontstentenis van een oud-Voorzitter treedt als tijdelijk Voorzitter op de laatst afgetreden oud-Ondervoorzitter; bij aanwezigheid van meer gelijktijdig afgetreden oud-Ondervoorzitters treedt degene die het langst zitting heeft in de Kam... BWBR0007428
Artikel 7, Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal     Artikel 7 • 1. Zo spoedig mogelijk na de aanvang van een nieuwe zitting dan wel bij tussentijds openvallen van het voorzitterschap gaat de Kamer over tot de benoeming van een Voorzitter. • 2. Indien de Voorzitter niet meer het vertrouwen van de Kamer bezit, ontslaat de Kamer hem en benoemt zij een nieuwe Voorzitter. BWBR0007428
Artikel 8, Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal     Artikel 8 Nadat de Kamer een Voorzitter heeft benoemd, gaat zij over tot de benoeming van een eerste en een tweede Ondervoorzitter. BWBR0007428
Artikel 9, Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal     Artikel 9 • 1. De Voorzitter kan aan een van de Ondervoorzitters het voorzitterschap tijdelijk overdragen. Is dit niet geschied, dan wordt het voorzitterschap zowel in het geval van artikel 90 , als bij ontstentenis van de Voorzitter van rechtswege waargenomen door de eerste c.q. tweede Ondervoorzitter. • 2. Is noch de Voorzitter, noch één van de ondervoorzitters beschikbaar... BWBR0007428
Artikel 10, Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal     Artikel 10 De Voorzitter leidt met inachtneming van dit reglement de werkzaamheden van de Kamer. BWBR0007428
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »