279 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »
Artikel 1, Besluit parkeerschijf     Artikel 1 Als model van de parkeerschijf wordt vastgesteld het in de bijlage bij dit besluit opgenomen model. BWBR0009150
Artikel 2, Besluit parkeerschijf     Artikel 2 Met een parkeerschijf als bedoeld in deze regeling worden gelijkgesteld parkeerschijven die voldoen aan de eisen voor gebruik in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een tot een douane-unie strekkend Verdrag, dan wel in een staat die partij is bij een tot een vrijhandelszone strekkend Verdrag dat Ned... BWBR0009150
Artikel 3, Besluit parkeerschijf     Artikel 3 De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 1991, nr RVR 103386, Hoofddirectie van de Waterstaat (Stcrt. 202), houdende voorschriften met betrekking tot parkeerschijven, wordt ingetrokken. BWBR0009150
Artikel 4, Besluit parkeerschijf     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0009150
Artikel 5, Besluit parkeerschijf     Artikel 5 Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit parkeerschijf. BWBR0009150
Artikel I. Water, VenW-intrekkingsregeling 2008     Water Artikel I. Water De Regeling Meldingen Wvo tandartspraktijken wordt ingetrokken. BWBR0024209
Artikel II. Verkeer, VenW-intrekkingsregeling 2008     Verkeer Artikel II. Verkeer De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 januari 1953, nr. 2069, houdende bepalingen betreffende goedgekeurd materiaal voorruiten van motorrijtuigen (Stcrt. 11); • b. Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 mei 1970, nr. RV30621, houdende keuringseisen bevestigingspunten vo... BWBR0024209
Artikel III. Overgangsbepaling, VenW-intrekkingsregeling 2008     Overgangsbepaling Artikel III. Overgangsbepaling • 1. Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I en II , plaats. • 2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I en I... BWBR0024209
Artikel IV. Inwerkingtreding, VenW-intrekkingsregeling 2008     Inwerkingtreding Artikel IV. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0024209
Artikel V. Citeertitel, VenW-intrekkingsregeling 2008     Citeertitel Artikel V. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: VenW-intrekkingsregeling 2008. BWBR0024209
  1, 2, 3 ... 26, 27, 28   »