112 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »
Artikel 1, Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp     Artikel 1 Indien bij beëindiging van een Wsnp-zaak de boedel geen ruimte biedt voor uitbetaling van noodzakelijke reiskosten die in het kader van die zaak zijn gemaakt, kan de betreffende bewindvoerder de niet-betaalde deel van deze reiskosten declareren bij het Bureau Wsnp van de Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch. BWBR0012620
Artikel 2, Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp     Artikel 2 Daartoe stuurt de bewindvoerder de beschikking van de rechtbank waarin het salaris, verschotten en de (betaalde en niet-betaalde) noodzakelijke reiskosten zijn vastgesteld. Indien hieruit onvoldoende blijkt welke noodzakelijke reiskosten niet uit de boedel kunnen worden vergoed, vult de bewindvoerder het hiervoor bestemde 'Declaratieformulier reiskosten Wsnp' in en stuurt dit naar het... BWBR0012620
Artikel 3, Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp     Artikel 3 Onder noodzakelijke reiskosten vallen alleen de volgende zaaksgebonden kosten: • - kosten voor eenmalig huisbezoek • - kosten voor zittingen • - kosten voor nader overleg met schuldenaar indien deze absoluut niet naar de bewindvoerder kan toekomen. Niet vergoed worden: • - reistijd (deze is opgenomen in de reguliere vergoeding) • - kosten voor nader ... BWBR0012620
Artikel 4, Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp     Artikel 4 Voor de noodzakelijke reiskosten wordt een vergoeding toegekend overeenkomstig de vergoeding krachtens artikel 8 van het Reisbesluit binnenland wordt verleend. BWBR0012620
Artikel 5, Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp     Artikel 5 De Raad voor Rechtsbijstand kan toetsen: • - of de bewindvoerder staat ingeschreven in het daartoe bestemde register, • - of de bewindvoerder inderdaad is benoemd in de opgevoerde zaken, • - of de declaratie voldoet aan het gestelde in artikel 2, • - of de reiskosten noodzakelijk waren (artikel 3), • - of de gedeclareerde afstanden en tarieven juist ... BWBR0012620
Artikel 6, Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp     Artikel 6 Indien het door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde bedrag overeenkomt met de gedeclareerde reiskosten, betaalt de Raad de declaratie binnen acht weken na ontvangst uit en informeert de bewindvoerder over zijn besluit via het gebruikelijke rekening-courant overzicht. Wijkt het oordeel van de Raad af van de declaratie, dan informeert de Raad de bewindvoerder schriftelijk over zijn... BWBR0012620
Artikel 7, Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp     Artikel 7 De bewindvoerder kan binnen vier weken na ontvangst van dit schrijven aanvullende informatie naar de Raad sturen. BWBR0012620
Artikel 8, Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp     Artikel 8 De Raad beslist na afloop van deze termijn over de hoogte van de reiskosten en betaalt deze uit op de bank- of girorekening die in de Centrale Database Schuldsanering staat geregistreerd. Via het rekening-courantoverzicht informeert de Raad de bewindvoerder over zijn besluit. BWBR0012620
Artikel 9, Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp     Artikel 9 Tegen dit besluit kan de bewindvoerder op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen bij de Raad voor Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch. Het bezwaar moet worden ingediend bij de bezwaarcommissie Wsnp, die de Raad voor Rechtsbijstand adviseert over de beslissing op het bezwaarschrift. BWBR0012620
Artikel 10, Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp     Artikel 10 De toelichting bij dit besluit bevat nadere bijzonderheden omtrent de uitvoering van de regels. BWBR0012620
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »