186 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »
Artikel 1, Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 1 • 1. In deze rijkswet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; • b. Onze Minister van Justitie: Onze Minister van Justitie van Nederland, tenzij anders wordt bepaald; • c. de raad: de Onderzoeksraad voor veiligheid, genoemd in artikel 2, eerste lid ; •... BWBR0017613
Artikel 2, Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 2 • 1. Er is een Onderzoeksraad voor veiligheid. • 2. De raad is gevestigd te ‘s-Gravenhage. • 3. De raad bezit rechtspersoonlijkheid. BWBR0017613
Artikel 3, Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 3 De raad heeft, met het uitsluitende doel toekomstige voorvallen te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, tot taak te onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaken of vermoedelijke oorzaken van individuele of categorieën voorvallen en van de omvang van hun gevolgen zijn en daaraan zo nodig aanbevelingen te verbinden. BWBR0017613
Artikel 4, Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 4 • 1. De raad is bevoegd een onderzoek in te stellen naar: • a. voorvallen op, boven of onder het grondgebied van Nederland met inbegrip van wateren onder Nederlandse jurisdictie; • b. voorvallen op, boven of onder het grondgebied van Aruba, Curaçao of Sint Maarten met inbegrip van wateren onder Arubaanse, Curaçaose of Sint-Maartense jurisdictie, indien de raad ... BWBR0017613
Artikel 5, Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 5 • 1. Bij algemene maatregel van rijksbestuur of algemene maatregel van bestuur wordt bepaald ten aanzien van welke voorvallen de raad verplicht is een onderzoek in te stellen. • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur of algemene maatregel van bestuur worden ten aanzien van nader aan te wijzen voorvallen waarbij ook een andere staat of een ander land bet... BWBR0017613
Artikel 5a, Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 5a Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, wordt de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen ten aanzien van de raad in acht genomen. Op als zelfstandig bestuursorgaan aan te merken functionarissen van de raad is de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen niet van toepassing. BWBR0017613
Artikel 6, Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 6 • 1. De raad kent vijf leden, de voorzitter daaronder begrepen. • 2. Voorts maken buitengewone leden deel uit van de raad. • 3. De raad doet aan zijn beraadslagingen ten aanzien van individuele of categorieën voorvallen daarvoor in aanmerking komende buitengewone leden deelnemen. • 4. Aan de beraadslagingen van de raad nemen buitengewone leden niet deel v... BWBR0017613
Artikel 7, Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 7 • 1. In afwijking van artikel 12, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen worden de leden van de raad, bedoeld in artikel 6, eerste lid , bij koninklijk besluit benoemd, geschorst en ontslagen, de raad gehoord. • 2. In afwijking van artikel 12, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen worden de leden van de raad, bedoeld in ... BWBR0017613
Artikel 8, Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 8 • 1. Een van de leden van de raad, bedoeld in artikel 6, eerste lid , wordt bij koninklijk besluit benoemd tot voorzitter van de raad. • 2. Een van de leden van de raad, bedoeld in artikel 6, eerste lid , wordt bij koninklijk besluit benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de raad. BWBR0017613
Artikel 9, Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid     Artikel 9 Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden regels gesteld omtrent de wijze van beëdiging van de leden van de raad. BWBR0017613
  1, 2, 3 ... 17, 18, 19   »