2.368 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 235, 236, 237   »
Artikel 1. Begripsbepalingen; toepassingsgebied, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Begripsbepalingen; toepassingsgebied Artikel 1. Begripsbepalingen; toepassingsgebied • 1. Op dit besluit zijn de begripsbepalingen van de voorschriften 3, 21 en 32 van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972 ( Trb. 1974, 51), zoals gewijzigd, van toepassing; overigens wordt in dit besluit verstaan onder: • a. Internationale Bepalingen: de Internationale Bepalingen ter voorkoming van... BWBR0004552
Artikel 2. Verkeerstekens, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Verkeerstekens Artikel 2. Verkeerstekens • 1. Verkeerstekens, als bedoeld in dit besluit, zijn optische en akoestische tekens die geboden, verboden, waarschuwingen of aanwijzingen inhouden. De in het toepassingsgebied van dit besluit gebruikte verkeerstekens die geboden en verboden inhouden, zijn samengevat in bijlage 1 van dit besluit. • 2. De door de gebods- en verbodstekens gegeven voo... BWBR0004552
Artikel 3. Optische tekens en geluidsseinen, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Optische tekens en geluidsseinen Artikel 3. Optische tekens en geluidsseinen • 1. Voor zover in de volgende voorschriften geen bijzondere bepalingen ter zake zijn opgenomen, voeren, tonen of geven de schepen uitsluitend in overeenstemming met het bepaalde in bijlage 1 voor de daar voorziene doeleinden optische tekens en geluidsseinen. Het is verboden optische tekens te voeren of te tonen, alsmede geluidsseinen te... BWBR0004552
Artikel 4. Algemeen, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Algemeen Artikel 4. Algemeen • 1. Met betrekking tot de krachtens dit besluit voorgeschreven optische tekens zijn de Voorschriften 20 en 38, onderdelen c en h , van de Internationale Bepalingen van toepassing. Optische tekens die krachtens dit besluit en krachtens de Internationale Bepalingen door vaartuigen moeten worden gevoerd, worden permanent meegevoerd en gedurende de tijd dat zij word... BWBR0004552
Artikel 5. Optische tekens van schepen, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Optische tekens van schepen Artikel 5. Optische tekens van schepen • 1. In afwijking van het bepaalde in punt 2, onderdeel a (i), van Aanhangsel I van de Internationale Bepalingen behoeft het toplicht ook dan slechts op een minimale hoogte van 6 meter boven de romp te worden gevoerd, indien het schip breder dan 6 meter is. • 2. In afwijking van het bepaalde in Voorschrift 23, onderdeel a (ii), van de In... BWBR0004552
Artikel 6. Optische tekens van kleine schepen, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Optische tekens van kleine schepen Artikel 6. Optische tekens van kleine schepen • 1. In afwijking van het bepaalde in Voorschrift 25, onderdeel d , van de Internationale Bepalingen voeren zeilboten met een lengte van minder dan 12 meter, alsmede roeiboten, indien zij de krachtens Voorschrift 25, onderdeel a of b , van de Internationale Bepalingen voorgeschreven lichten niet kunnen voeren, ten minste een wit rondom s... BWBR0004552
Artikel 7. Motorschepen die met behulp van een sleepboot worden voortbewogen, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Motorschepen die met behulp van een sleepboot worden voortbewogen Artikel 7. Motorschepen die met behulp van een sleepboot worden voortbewogen Een manoeuvreerbaar motorschip dat varende is en voorzien is van een voor het gebruik gereed zijnde motor en dat wordt bijgestaan door één of meer sleepboten, (assisteren) voert de krachtens de Internationale Bepalingen voorgeschreven optische tekens van een alleenvarend motorschip. BWBR0004552
Artikel 8. Schepen die bepaalde gevaarlijke goederen vervoeren, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Schepen die bepaalde gevaarlijke goederen vervoeren Artikel 8. Schepen die bepaalde gevaarlijke goederen vervoeren • 1. Schepen die bepaalde gevaarlijke goederen vervoeren, voeren, behalve de krachtens de Internationale Bepalingen voorgeschreven optische tekens, des nachts een rood rondom schijnend licht overeenkomstig het bepaalde in no. 2 van Hoofdstuk II van bijlage 1 en overdag seinvlag "B" uit het Internationale Seinboek. Deze optis... BWBR0004552
Artikel 9. Beperkt manoeuvreerbare schepen die in het vaarwater bezig zijn met baggeren of met werkzaamheden onder water, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Beperkt manoeuvreerbare schepen die in het vaarwater bezig zijn met baggeren of met werkzaamheden onder water Artikel 9. Beperkt manoeuvreerbare schepen die in het vaarwater bezig zijn met baggeren of met werkzaamheden onder water • 1. Een beperkt manoeuvreerbaar schip dat in het vaarwater bezig is met baggeren of met werkzaamheden onder water en de in Voorschrift 27, onderdeel d, van de Internationale Bepalingen voorgeschreven optische tekens dient te voeren voert de optische tekens overeenk... BWBR0004552
Artikel 10. Schepen, drijvende inrichtingen, alsmede moeilijk te onderscheiden schepen en voorwerpen die zijn gemeerd, Scheepvaartreglement Eemsmonding     Schepen, drijvende inrichtingen, alsmede moeilijk te onderscheiden schepen en voorwerpen die zijn gemeerd Artikel 10. Schepen, drijvende inrichtingen, alsmede moeilijk te onderscheiden schepen en voorwerpen die zijn gemeerd • 1. Schepen, drijvende inrichtingen, alsmede schepen en voorwerpen, als bedoeld in Voorschrift 24, onderdeel g, van de Internationale Bepalingen, die gemeerd zijn, voeren, tenzij zij door andere lichtbronnen voldoende en permanent te onderscheiden zijn, de volgende li... BWBR0004552
  1, 2, 3 ... 235, 236, 237   »