736 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 72, 73, 74   »
Artikel 1, Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. wet: Spoorwegwet ; • b. instantie: instantie als bedoeld in artikel 93 van de wet . BWBR0017709
Artikel 2, Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet     Artikel 2 De instantie legt, onverminderd artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht , bij de aanvraag voor een aanwijzing als bedoeld in artikel 93 van de wet , een volledig ingevuld aanvraagformulier overeenkomstig de bijlage van deze regeling over. BWBR0017709
Artikel 3, Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet     Artikel 3 De instantie en het met de keuringen belaste personeel daarvan die blijkens een of meer geldige documenten voldoen aan de Europese normen van de EN 45000-serie, voldoen aan de eisen van bijlage VII van de richtlijnen 96/48/EG en 2001/16/EG . BWBR0017709
Artikel 4, Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet     Artikel 4 De instantie beschikt over een kwaliteitsbeheersysteem, dat omvat: • a. een keuringsbeleid dat door het hoofd van de instantie is goedgekeurd en waarvan het met de keuringen belaste personeel op de hoogte is gesteld; • b. een regeling van beschikbaarheid van documentatie betreffende internationale en nationale regelingen op het gebied van keuring van spoorweginfrastructu... BWBR0017709
Artikel 5, Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet     Artikel 5 Het is de instantie verboden haar werkzaamheden inzake de beoordeling van de overeenstemming op grond van artikel 93, eerste lid, onderdelen a en b van de wet uit te besteden aan ondernemingen, die: • a. niet voldoen aan de Europese normen van de EN 45000-serie; • b. deze werkzaamheden aan derden uitbesteden. BWBR0017709
Artikel 6, Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet     Artikel 6 • 1. De instantie voert een deugdelijke registratie terzake van: • a. de door haar uitbestede werkzaamheden inzake de beoordeling van de overeenstemming op grond van artikel 93, eerste lid, onderdelen a en b van de wet ; • b. de ondernemingen waaraan de werkzaamheden zijn uitbesteed; • c. de wijze waarop zij heeft geverifieerd dat de ondernemingen voldo... BWBR0017709
Artikel 7, Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet     Artikel 7 De instantie zendt aan de Minister afschrift van: • a. afgegeven documenten als bedoeld in artikel 93, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van de wet ; • b. besluiten tot weigering van afgifte van documenten als bedoeld in artikel 93, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van de wet ; • c. ontvangen bezwaar- en beroepschriften; • d. besluiten op b... BWBR0017709
Artikel 8, Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet     Artikel 8 De instantie brengt jaarlijks voor 1 maart schriftelijk verslag uit aan de Minister over de door haar in het voorgaande kalenderjaar verrichte werkzaamheden. BWBR0017709
Artikel 9, Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet     Artikel 9 De instantie voert ten minste eenmaal in de vijf jaar een activiteit zoals genoemd in artikel 93, eerste lid, van de wet uit. BWBR0017709
Artikel 10, Regeling eisen keuringsinstanties Spoorwegwet     Artikel 10 De instantie doet binnen een maand nadat zich wijzigingen hebben voorgedaan in de gegevens die vermeld waren bij de aanvraag bedoeld in artikel 2 , mededeling daarvan aan de Minister. BWBR0017709
  1, 2, 3 ... 72, 73, 74   »