24 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: "Onze Minister": Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, "wet": de Wet op het voortgezet onderwijs , "inspectie": de inspectie, bedoeld in artikel 113 van de wet , "examen": het staatsexamen Nederlands als tweede taal, "examenjaar": het tijdvak dat aanvangt op 1 januari van een jaar en eindigt op 31 december... BWBR0006192
Artikel 2. Doelstellingen; programma's, Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal     Doelstellingen; programma's Artikel 2. Doelstellingen; programma's • 1. Dit besluit regelt het staatsexamen Nederlands als tweede taal. Het examen kent twee programma's: programma I en programma II. • 2. Programma I omvat een onderzoek naar de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het volgen van opleidingen of de uitoefening van functies op het niveau van een vakopleiding als bedoeld in artik... BWBR0006192
Artikel 4. Toelating tot en indeling van het examen, Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal     Toelating tot en indeling van het examen Artikel 4. Toelating tot en indeling van het examen • 1. Het College voor examens stelt degenen die zulks wensen in de gelegenheid het examen of een of meer onderdelen daarvan af te leggen. • 2. Het examen wordt afgenomen volgens programma I onderscheidenlijk programma II. • 3. Een examen bestaat uit de examenonderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken in de Nederlan... BWBR0006192
Artikel 5. Examengeld, Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal     Examengeld Artikel 5. Examengeld • 1. Voor deelneming aan een volledig examen van programma I of II is een bedrag verschuldigd van € 180. Voor deelneming aan een examenonderdeel van programma I of II is per onderdeel een bedrag verschuldigd van € 45. • 2. De in het eerste lid bedoelde bedragen kunnen bij regeling van Onze Minister worden gewijzigd voor zover de consumentenprijsindex daa... BWBR0006192
Artikel 6. Onregelmatigheden, Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal     Onregelmatigheden Artikel 6. Onregelmatigheden • 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig examenonderdeel aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt kan het College voor examens op voorstel van de examenleider het desbetreffende onderdeel ongeldig verklaren en de kandidaat op die grond het certificaat onthouden dan wel bepalen dat het certificaat eerst kan worden uitgereikt na ee... BWBR0006192
Artikel 7. Inhoud examen, Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal     Inhoud examen Artikel 7. Inhoud examen Het examen strekt zich uit over de examenstof, omschreven in het examenprogramma. BWBR0006192
Artikel 8. Examenprogramma, Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal     Examenprogramma Artikel 8. Examenprogramma Het examenprogramma omvat per programma en per examenonderdeel: • a. een omschrijving van de examenstof, en • b. de wijze waarop de beoordeling tot stand komt. BWBR0006192
Artikel 9. Afnemen van het examen, Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal     Afnemen van het examen Artikel 9. Afnemen van het examen • 1. Het examen wordt onder verantwoordelijkheid van het College voor examens afgenomen op een of meer door het College voor examens aan te wijzen plaatsen. • 2. Voor elke plaats waar het examen wordt afgenomen, wijst het College voor examens een examenleider en een voldoende aantal toezichthouders aan. BWBR0006192
Artikel 10. Examenprogramma, examenreglement, Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal     Examenprogramma, examenreglement Artikel 10. Examenprogramma, examenreglement • 1. Het College voor examens stelt uiterlijk één jaar voor aanvang van de examens het examenprogramma, de aanmeldingsprocedure en, indien het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, het aantal kandidaten dat ten hoogste tot het examen kan worden toegelaten, vast en doet daarvan mededeling in de Staatscourant en, aan de inspectie en aan Onz... BWBR0006192
Artikel 11. Afnemen examen, Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal     Afnemen examen Artikel 11. Afnemen examen Het examen wordt ten minste twee maal per jaar afgenomen. BWBR0006192
  1, 2, 3   »