745 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 73, 74, 75   »
Artikel 1, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden     Artikel 1 • 1. Het Koninkrijk omvat de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. • 2. Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken elk deel uit van het staatsbestel van Nederland. Voor deze eilanden kunnen regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op de economische en sociale omstandigheden, de grote afstand tot het Europese deel van Ne... BWBR0002154
Artikel 1a, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden     Artikel 1a De Kroon van het Koninkrijk wordt erfelijk gedragen door Hare Majesteit Juliana, Prinses van Oranje-Nassau en bij opvolging door Hare wettige opvolgers. BWBR0002154
Artikel 2, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden     Artikel 2 • 1. De Koning voert de regering van het Koninkrijk en van elk der landen. Hij is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. • 2. De Koning wordt in Aruba, Curaçao en Sint Maarten vertegenwoordigd door de Gouverneur. De bevoegdheden, verplichtingen en verantwoordelijkheid van de Gouverneur als vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk worden geregeld ... BWBR0002154
Artikel 3, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden     Artikel 3 • 1. Onverminderd hetgeen elders in het Statuut is bepaald, zijn aangelegenheden van het Koninkrijk: • a. de handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het Koninkrijk; • b. de buitenlandse betrekkingen; • c. het Nederlanderschap; • d. de regeling van de ridderorden, alsmede van de vlag en het wapen van het Koninkrijk; • e. de r... BWBR0002154
Artikel 4, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden     Artikel 4 • 1. De koninklijke macht wordt in aangelegenheden van het Koninkrijk uitgeoefend door de Koning als hoofd van het Koninkrijk. • 2. De wetgevende macht wordt in aangelegenheden van het Koninkrijk uitgeoefend door de wetgever van het Koninkrijk. Bij voorstellen van rijkswet vindt de behandeling plaats met inachtneming van de artikelen 15 t/m 21 . BWBR0002154
Artikel 5, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden     Artikel 5 • 1. Het koningschap met de troonopvolging, de in het Statuut genoemde organen van het Koninkrijk, de uitoefening van de koninklijke en de wetgevende macht in aangelegenheden van het Koninkrijk worden voor zover het Statuut hierin niet voorziet geregeld in de Grondwet voor het Koninkrijk. • 2. De Grondwet neemt de bepalingen van het Statuut in acht. • ... BWBR0002154
Artikel 6, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden     Artikel 6 • 1. De aangelegenheden van het Koninkrijk worden in samenwerking van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten behartigd overeenkomstig de navolgende bepalingen. • 2. Bij de behartiging van deze aangelegenheden worden waar mogelijk de landsorganen ingeschakeld. BWBR0002154
Artikel 7, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden     Artikel 7 De raad van ministers van het Koninkrijk is samengesteld uit de door de Koning benoemde ministers en de door de regering van Aruba, Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten benoemde Gevolmachtigde Minister. BWBR0002154
Artikel 8, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden     Artikel 8 • 1. De Gevolmachtigde Ministers handelen namens de regeringen van hun land, die hen benoemen en ontslaan. Zij moeten de staat van Nederlander bezitten. • 2. De regering van het betrokken land bepaalt wie de Gevolmachtigde Minister bij belet of ontstentenis vervangt. Hetgeen in dit Statuut is bepaald voor de Gevolmachtigde Minister, is van overeenkomstige toepassing m... BWBR0002154
Artikel 9, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden     Artikel 9 • 1. De Gevolmachtigde Minister legt, alvorens zijn betrekking te aanvaarden, in handen van de Gouverneur een eed of belofte van trouw aan de Koning en het Statuut af. Het formulier voor de eed of belofte wordt vastgesteld bij algemene maatregel van rijksbestuur. • 2. In Nederland vertoevende, legt de Gevolmachtigde Minister de eed of belofte af in handen van de Koning. BWBR0002154
  1, 2, 3 ... 73, 74, 75   »