154 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 14, 15, 16   »
Artikel 1, Vaststellingsbesluit beleidsregels Medefinancieringsstelsel     Artikel 1 Voor subsidieverlening op grond van Afdeling 4, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Medefinancieringsstelsel) voor de periode 2007 tot en met 2010 gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels. BWBR0019362
Artikel 2, Vaststellingsbesluit beleidsregels Medefinancieringsstelsel     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. BWBR0019362
Artikel 1, Besluit vaststelling subsidieplafond Medefinancieringsstelsel     Artikel 1 Voor subsidieverlening op grond van Afdeling 4, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Medefinancieringsstelsel) kunnen in 2006 verplichtingen worden aangegaan tot een bedrag van € 2.110 miljoen voor uitgaven in de periode 2007 tot en met 2010. Het subsidieplafond is niet van toepassing op subsidieverlening door Nederlandse vertegenwoordigingen namens d... BWBR0019367
Artikel 2, Besluit vaststelling subsidieplafond Medefinancieringsstelsel     Artikel 2 De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats overeenkomstig de maatstaven, neergelegd in Afdeling 4, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en in de Beleidsregels Medefinancieringsstelsel (www.minbuza.nl). BWBR0019367
Artikel 3, Besluit vaststelling subsidieplafond Medefinancieringsstelsel     Artikel 3 Aanvragen waarvan op grond van de gegevens, bedoeld in de artikelen 4.15 en 4.16 van de regeling aannemelijk is dat zij, vergeleken met de overige aanvragen, de hoogste bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen, vermeld in artikel 4.1 van de regeling , zullen leveren, komen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking, binnen het raam van een evenwichtige spreidin... BWBR0019367
Artikel 3a, Besluit vaststelling subsidieplafond Medefinancieringsstelsel     Artikel 3a • 1. Aan organisaties waaraan reeds eerder op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken, hoofdstuk II, afdeling 3 (Thematische medefinanciering), of de Subsidieregeling algemene organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (Medefinancieringsprogramma) subsidie is verleend, kan niet meer subsidie worden verleend dan het met inachtneming van de ... BWBR0019367
Artikel 4, Besluit vaststelling subsidieplafond Medefinancieringsstelsel     Artikel 4 Van het subsidieplafond, genoemd in artikel 1 , is ten hoogste € 40 miljoen bestemd voor organisaties met excellente aanvragen die blijk geven van een hoog innovatief gehalte en die uitsluitend op grond van een tekortschietend track-record niet voor toekenning in aanmerking zouden zijn gekomen. Aan organisaties die op grond van dit artikel voor subsidie in aanmerking komen kan t... BWBR0019367
Artikel 5, Besluit vaststelling subsidieplafond Medefinancieringsstelsel     Artikel 5 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. BWBR0019367
Artikel I, Besluit omzetting op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde beleidsregels, enz.     Artikel I Subsidieverlening op grond van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de in de bijlage vermelde artikelen van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geschiedt met inachtneming van de in de bijlage vermelde, op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde subsidieplafonds en beleidsvoornemens.... BWBR0019597
Artikel II, Besluit omzetting op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde beleidsregels, enz.     Artikel II Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006. BWBR0019597
  1, 2, 3 ... 14, 15, 16   »