660 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 64, 65, 66   »
1. Inleiding, Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting     Inleiding 1. Inleiding In dit besluit wordt het beleid met betrekking tot de fiscale behandeling van overdracht van aandelen in besloten vennootschappen door aandeelhouders aan zgn. ‘stichtingen werknemerszelfbestuur’ weergegeven. Het gaat daarbij om overdrachten waarbij een te lage tegenprestatie wordt bedongen of waarbij een tegenprestatie ontbreekt. De aard en de omvang van de te verlenen facilite... BWBR0012286
2. Definities, Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting     Definities 2. Definities Voor de toepassing van deze aanschrijving wordt verstaan onder: • a. Wet: de Wet inkomstenbelasting 2001; • b. Vennootschap: een naar Nederlands recht opgerichte en in Nederland gevestigde naamloze of besloten vennootschap, die – afgezien van de rechtspersoonlijkheid – voldoet aan de vereisten voor ondernemer in de zin van artikel 3.4 of artikel 3.5 van de Wet; ... BWBR0012286
3. Te verlenen faciliteiten, Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting     Te verlenen faciliteiten 3. Te verlenen faciliteiten Op een gezamenlijk schriftelijk verzoek van degene die in het kader van een aandelenoverdracht aandelen vervreemdt en van de stichting, worden de in paragraaf 4 opgenomen voorwaarden alsmede onder de voorwaarden, die in daartoe leidende gevallen in aanvulling op de in paragraaf 4 opgenomen voorwaarden dan wel in afwijking daarvan worden gesteld, de hierna onder A en ... BWBR0012286
4. Voorwaarden, Overdracht van aandelen door aandeelhouder(s) aan werknemersstichting     Voorwaarden 4. Voorwaarden • A. De faciliteiten worden slechts verleend indien in de statuten van de stichting bepalingen met de volgende strekking zijn opgenomen • 1. De stichting is gevestigd in Nederland. • 2. De stichting heeft ten doel het voortbestaan van de vennootschap overeenkomstig de doelstellingen van de vennootschap te verzekeren en te bevorderen, een en ander mede in het... BWBR0012286
Artikel I, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)     Artikel I [Wijzigt de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001.] BWBR0013260
Artikel II, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)     Artikel II [ Wijzigt de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001.] BWBR0013260
Artikel III, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)     Artikel III [Wijzigt de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering.] BWBR0013260
Artikel IV, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)     Artikel IV [Wijzigt de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving investeringsaftrek Nederlandse 2001.] BWBR0013260
Artikel V, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)     Artikel V [Wijzigt de Meldingsregeling milieuinvesteringsaftrek 2001.] BWBR0013260
Artikel VI, Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)     Artikel VI [Wijzigt Uitvoeringsregeling Successiewet 1956.] BWBR0013260
  1, 2, 3 ... 64, 65, 66   »