1.655 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 164, 165, 166   »
Artikel 1, Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur     Artikel 1 In deze beschikking wordt verstaan onder: • a. de Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat; • b. de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post: de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. BWBR0004786
Artikel 2, Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur     Artikel 2 Aan de houder van de concessie voor de telecommunicatie-infrastructuur worden de in de bijlage , behorende bij deze beschikking, opgenomen frequenties voor de daarbij aangegeven toepassingsdoeleinden toegewezen. BWBR0004786
Artikel 3, Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur     Artikel 3 Indien één of meer toegewezen frequenties of frequentie-banden in het kader van een doelmatige uitoefening van de concessie niet meer nodig zijn, kan de toewijzing ten aanzien van de betreffende frequenties of frequentiebanden worden ingetrokken. BWBR0004786
Artikel 4, Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur     Artikel 4 • 1. De houder van de concessie is belast met de uitvoering van het door de Minister vastgelegde beleid ten aanzien van de verdeling, het beheer en het gebruik van de onderscheidenlijk aan hem toegewezen frequentiebanden. • 2. Tot de in het eerste lid bedoelde taak behoren onder meer: • a. het bepalen van het toelatingsbeleid en het toewijzen van frequenties voor... BWBR0004786
Artikel 5, Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur     Artikel 5 • 1. De houder van de concessie zal al het mogelijke doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om te voorkomen dat het door hem uitgeoefende gebruik van de toegewezen frequenties storing of belemmering zal veroorzaken in zend- en ontvanginrichtingen werkend in de niet aan hem toegewezen delen van het frequentiespectrum dan wel in overige elektrische of elektronische ... BWBR0004786
Artikel 6, Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur     Artikel 6 • 1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant. • 2. Deze beschikking kan worden aangehaald als: ‘Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur’. BWBR0004786
Artikel 1, Nummerplan pakket- en circuitgeschakelde datadiensten     Artikel 1 • 1. Een nummer als bedoeld in dit besluit bestaat uitsluitend uit cijfers. • 2. De lengte van een nummer bedraagt ten minste vier cijfers en ten hoogste veertien cijfers. BWBR0008187
Artikel 2, Nummerplan pakket- en circuitgeschakelde datadiensten     Artikel 2 • 1. De in dit besluit bedoelde nummers die beschikbaar zijn voor toekenning of reservering beginnen uitsluitend met de cijfers 204 of 205. • 2. Behoudens het gestelde in artikel 3 zijn er geen beperkingen in de beschikbaarheid voor toekenning of reservering van de nummers genoemd in het eerste lid. BWBR0008187
Artikel 3, Nummerplan pakket- en circuitgeschakelde datadiensten     Artikel 3 • 1. Een nummer dat is toegekend of gereserveerd, kan niet nogmaals worden toegekend of gereserveerd. • 2. Een nummer mag niet zijn opgebouwd uit een ander, korter, nummer gevolgd door één of meer cijfers. BWBR0008187
Artikel 4, Nummerplan pakket- en circuitgeschakelde datadiensten     Artikel 4 Aan de toekenning of reservering van een nummer wordt het voorschrift verbonden dat de nummerhouder of de reserveringhouder het bij dit besluit bepaalde alsmede de geldende ITU-T aanbevelingen in acht neemt. BWBR0008187
  1, 2, 3 ... 164, 165, 166   »