23 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Besluit experimenten centrale opzet stemopneming verkiezing leden provinciale staten en algemene besturen waterschappen 2015     Artikel 1 Bij de verkiezing van de leden van provinciale staten met als dag van stemming 18 maart 2015 wordt in de volgende gemeenten een experiment gehouden met als doel de invoering van een centrale opzet van de stemopneming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Tijdelijke Experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming : • – Borne • – Culembor... BWBR0036376
Artikel 2, Besluit experimenten centrale opzet stemopneming verkiezing leden provinciale staten en algemene besturen waterschappen 2015     Artikel 2 Bij de verkiezing van de leden van de algemeen besturen van waterschappen, voor zover het de leden betreft van de categorie, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel a, van de Waterschapswet , met als dag van stemming 18 maart 2015 wordt in de volgende gemeenten een experiment gehouden met als doel de invoering van een centrale opzet van de stemopneming als bedoeld in artik... BWBR0036376
Artikel 1, Besluit raadgevend referendum     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • 2. Bepalingen in dit besluit die betrekking hebben op een referendum over een wet zijn tevens van toepassing op een referendum over de stilzwijgende goedkeuring van een verdrag. BWBR0036521
Artikel 2, Besluit raadgevend referendum     Artikel 2 Ten aanzien van de verkrijgbaarheid van de registratieformulieren voor Nederlanders die hun werkelijke woonplaats buiten Nederland hebben, is artikel D 2 van het Kiesbesluit van toepassing, met dien verstande dat: • – in het eerste lid voor «de artikelen D 3, tweede lid of D 3a, tweede lid, van de Kieswet » wordt gelezen: de artikelen 21, derde lid , of 2... BWBR0036521
Artikel 3, Besluit raadgevend referendum     Artikel 3 Ten aanzien van de registratie van de kiesgerechtigdheid van Nederlanders die hun werkelijke woonplaats buiten Nederland hebben, zijn de artikelen D 3 en D 5 van het Kiesbesluit van toepassing, met dien verstande dat in artikel D 5 voor «de artikelen D 3, eerste lid , of D 3a, eerste lid, van de Kieswet » wordt gelezen: de artikelen 21, eerste lid , of 21a, ... BWBR0036521
Artikel 4, Besluit raadgevend referendum     Artikel 4 Ten aanzien van het aantal leden van stembureaus is artikel E 1 van het Kiesbesluit van toepassing. BWBR0036521
Artikel 5, Besluit raadgevend referendum     Artikel 5 De bekendmaking van de dag en het uur van de zittingen van het centraal stembureau, bedoeld in de artikelen 47, tweede lid , en 82, tweede lid, van de Wet raadgevend referendum , geschiedt door kennisgeving in de Staatscourant. BWBR0036521
Artikel 6, Besluit raadgevend referendum     Artikel 6 • 1. De kiesgerechtigde die zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft, legt bij het verzoek, onderscheidenlijk de ondersteuningsverklaring, een kopie over van een geldig identiteitsbewijs waaruit het Nederlanderschap blijkt of maakt op een andere wijze aannemelijk dat hij de Nederlandse nationaliteit bezit. • 2. De voorzitter van het centraal stembureau gaat na ... BWBR0036521
Artikel 7, Besluit raadgevend referendum     Artikel 7 Indien de controle van de verzoeken onderscheidenlijk ondersteuningsverklaringen geschiedt door middel van een steekproef, bepaalt de voorzitter van het centraal stembureau de omvang van een steekproef aan de hand van de volgende formule: waarbij: n = het aantal verzoeken onderscheidenlijk ondersteuningsverklaringen dat voor een steekproef wordt geselecteerd z = 2,576 N = het totaal a... BWBR0036521
Artikel 8, Besluit raadgevend referendum     Artikel 8 De voorzitter van het centraal stembureau bepaalt op aselecte wijze welke verzoeken onderscheidenlijk ondersteuningsverklaringen worden gebruikt voor een steekproef. BWBR0036521
  1, 2, 3   »