223 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 21, 22, 23   »
§ 1. Inleiding, Heffing van omzetbelasting met betrekking tot cadeaubonnen     Inleiding § 1. Inleiding Het Besluit van 22 december 1992, nr. VB 92/2060, boekwerk Omzetbelasting 1968 Besluiten, onderdeel 2.03.40, bevat aanwijzingen met betrekking tot de heffing van omzetbelasting bij de verstrekking van cadeaubonnen. De op dit terrein ontstane jurisprudentie en de vragen die mij daarover hebben bereikt, geven onder meer aanleiding dit besluit aan te passen. De aanpassing betreft i... BWBR0011065
§ 2. Cadeaubonnen, Heffing van omzetbelasting met betrekking tot cadeaubonnen     Cadeaubonnen § 2. Cadeaubonnen Cadeaubonnen – zijnde bonnen die de houder het recht geven deze tot de daarop vermelde nominale bedragen voor de aankoop van goederen en diensten in betaling te geven – hebben naar mijn oordeel, anders dan de zogenoemde kortingszegels of kortingskaarten, het karakter van waardepapieren in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel i, 2°, van de Wet. Bij dit oordeel h... BWBR0011065
§ 3. Verschuldigdheid van omzetbelasting en maatstaf van heffing, Heffing van omzetbelasting met betrekking tot cadeaubonnen     Verschuldigdheid van omzetbelasting en maatstaf van heffing § 3. Verschuldigdheid van omzetbelasting en maatstaf van heffing Het gestelde in § 2 betekent dat ter zake van de uitgifte van cadeaubonnen geen omzetbelasting is verschuldigd, ongeacht of de desbetreffende ondernemer ‘eigen’ cadeaubonnen uitgeeft of cadeaubonnen die ook door andere ondernemers worden uitgeven. De betaling door de klant wordt niet aangemerkt als een vooruitbetaling. Versc... BWBR0011065
§ 4. Organisaties met betrekking tot cadeaubonnen, Heffing van omzetbelasting met betrekking tot cadeaubonnen     Organisaties met betrekking tot cadeaubonnen § 4. Organisaties met betrekking tot cadeaubonnen Het gestelde in § 2 betekent ook dat in gevallen waarin sprake is van cadeaubonnen die niet door één ondernemer maar door verschillende ondernemers worden uitgegeven, de organisatie of centrale die zich ten behoeve van die ondernemers bezighoudt met de organisatie en de financiële afwikkeling van het verstrekkingssysteem voor de desbetreffe... BWBR0011065
§ 5. Aftrek van voorbelasting, Heffing van omzetbelasting met betrekking tot cadeaubonnen     Aftrek van voorbelasting § 5. Aftrek van voorbelasting Omdat handelingen inzake waardepapieren zijn vrijgesteld van omzetbelasting, bestaat terzake geen aanspraak op de aftrek van voorbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet. In aanmerking nemende dat het de cadeaubonnen verstrekkende ondernemer primair te doen is om de verkoop van zijn artikelen of het verrichten van zijn diensten, kan ik mij er in vinden dat d... BWBR0011065
§ 6. Slot, Heffing van omzetbelasting met betrekking tot cadeaubonnen     Slot § 6. Slot Dit besluit treedt heden in werking. Het Besluit van 22 december 1992, nr. VB 92/2060, wordt ingetrokken en kan uit het boekwerk Omzetbelasting 1968 Besluiten worden verwijderd. Ten aanzien van boekenbonnen wordt goedgekeurd dat dit besluit eerst wordt toegepast met ingang van 1 juli 2000. Het antwoord op vraag nr. 25, opgenomen in de band Vragen en Antwoorden omzetbelasting 1968, wo... BWBR0011065
1. Inleiding, Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie     Inleiding 1. Inleiding In dit besluit komt de reikwijdte aan de orde van de vrijstelling voor bepaalde diensten door werkgevers- en werknemersorganisaties. Verder komen de goedkeuringen aan de orde die bij deze vrijstelling zijn getroffen. BWBR0020599
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen, Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie     1. Gebruikte begrippen en afkortingen 1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen wet: Wet op de omzetbelasting 1968 uitvoeringsbesluit: Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 uitvoeringsbeschikking: Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 vrijstelling: artikel 11, eerste lid, onderdeel t, van de we t Zesde richtlijn: Zesde richtlijn betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelast... BWBR0020599
Toepassing van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf     • a. Als vergoeding voor het verlenen van krediet, met inbegrip van rente-arbitrage, komt in aanmerking de dienaangaande onder de naam rente, provisie, e.d. ontvangen bedragen. Op deze bedragen mogen niet in mindering worden gebracht de door de bank betaalde rente e.d. wegens het verwerven van de voor de kredietverlening benodigde middelen. • b. Als vergoeding voor valuta-arbitrage... BWBR0003531
Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf     Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf BWBR0003581
  1, 2, 3 ... 21, 22, 23   »