325 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »
§ 1. Inleiding, Heffing van omzetbelasting met betrekking tot cadeaubonnen     Inleiding § 1. Inleiding Het Besluit van 22 december 1992, nr. VB 92/2060, boekwerk Omzetbelasting 1968 Besluiten, onderdeel 2.03.40, bevat aanwijzingen met betrekking tot de heffing van omzetbelasting bij de verstrekking van cadeaubonnen. De op dit terrein ontstane jurisprudentie en de vragen die mij daarover hebben bereikt, geven onder meer aanleiding dit besluit aan te passen. De aanpassing betreft i... BWBR0011065
Toepassing van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf     • a. Als vergoeding voor het verlenen van krediet, met inbegrip van rente-arbitrage, komt in aanmerking de dienaangaande onder de naam rente, provisie, e.d. ontvangen bedragen. Op deze bedragen mogen niet in mindering worden gebracht de door de bank betaalde rente e.d. wegens het verwerven van de voor de kredietverlening benodigde middelen. • b. Als vergoeding voor valuta-arbitrage... BWBR0003531
Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf     Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf BWBR0003581
Artikel I, Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968     Artikel I [Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968] BWBR0008000
Artikel II, Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968     Artikel II [Wijzigt de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968] BWBR0008000
Artikel III, Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968     Artikel III [Wijzigt de ministeriële regeling van 22 december 1995 in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken (Stcrt. 250)] BWBR0008000
Artikel IV, Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968     Artikel IV • 1. Ingeval de termijn gedurende welke de verhuur van onroerende zaken met toepassing van het keuzerecht voor belasting is uitgezonderd van de vrijstelling van omzetbelasting, is aangevangen vóór 31 maart 1995, 18.00 uur, behoeft de verklaring, bedoeld in artikel 6a, tweede lid, tweede volzin, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 , niet te worden overgelegd... BWBR0008000
Artikel V, Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968     Artikel V De ministeriële regeling van 24 december 1992 ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de EG van 14 december 1992 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG (btw) (Stcrt. 252) wordt ingetrokken. BWBR0008000
Artikel VI, Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968     Artikel VI De ministeriële regeling wijziging heffing omzetbelasting van 22 december 1993 (Stcrt. 251) wordt ingetrokken. BWBR0008000
Artikel VII, Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968     Artikel VII Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt voor ARTIKEL I, onderdelen E en F , en ARTIKEL IV terug tot en met 31 maart 1995, 18.00 uur, en voor ARTIKEL III terug tot en met 29 december 1995. BWBR0008000
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »