79 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »
Artikel 1, Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren     Artikel 1 Het uitnodigen tot het doen van aangifte, bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen , geschiedt door het uitreiken van een aangiftebiljet. BWBR0007818
Artikel 1a, Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren     Artikel 1a Deze regeling berust mede op artikel 7.5, eerste lid, van de Waterwet . BWBR0007818
Artikel 2, Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren     Artikel 2 Het doen van aangifte, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, Algemene wet inzake rijksbelastingen , geschiedt door het inleveren van het uitgereikte aangiftebiljet met de daarbij gevraagde beschieden. BWBR0007818
Artikel 3, Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. BWBR0007818
Artikel 1, Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen     Artikel 1 Met betrekking tot de kwijtschelding van provinciale, gemeentelijke en waterschapsbelastingen kunnen voor de berekening van de kosten van bestaan, in afwijking in zoverre van artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 , de in genoemd artikel vermelde percentages worden gesteld op ten hoogste 100. BWBR0008024
Artikel 1a, Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen     Artikel 1a In afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 , worden de kosten van bestaan voor een echtpaar als bedoeld in artikel 3 van de Participatiewet , voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4 van de Participatiewet , die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, onde... BWBR0008024
Artikel 2, Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen     Artikel 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995. BWBR0008024
Artikel 1, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990     Artikel 1 • 1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 7a , 18 , 19 , 22bis , 25 , 25a , 26 , 31 , 35 , 42c , 44a , 44b , 53 , 70b en 70ba van de Invorderingswet 1990 alsmede aan artikel 232e van de Provinciewet , artikel 255 van de Gemeentewet , artikel 144 van de Waterschapswet , artikel 8a.40 van de Wet luchtvaart en... BWBR0004766
Artikel 1a, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990     Artikel 1a Op het bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie inzake een in deze regeling als voor bezwaar vatbaar aangeduide beschikking is hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘inspecteur’ wordt gelezen ‘ontvanger’. BWBR0004766
Artikel 1b, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990     Artikel 1b • 1. Verzoeken tot uitstel van betaling, tot kwijtschelding of tot ontslag van betalingsverplichting ingevolge deze regeling worden afgewezen door de ontvanger indien de voor de beoordeling van het daartoe strekkende verzoek benodigde gegevens niet, onjuist of onvolledig dan wel niet op de door de ontvanger aangegeven wijze zijn verstrekt. • 2. Een ingevolge de hoof... BWBR0004766
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »