11 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba)     Artikel 1 Deze regeling neemt over de begrippen van de Belastingregeling voor het Koninkrijk. BWBR0022598
Artikel 2, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba)     Artikel 2 • 1. Een lichaam dat inwoner van Aruba is, en dat ingevolge artikel 11, derde lid, eerste en tweede volzin, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk , aanspraak heeft op vermindering van dividendbelasting, levert voor het geldend maken van die aanspraak bij de bevoegde aanslagregelende autoriteit over zijn plaats van vestiging een ingevulde en ondertekende verklaring in... BWBR0022598
Artikel 3, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba)     Artikel 3 • 1. Indien meer dan 7,5 percent dividendbelasting is ingehouden van dividenden betaald door een vennootschap aan een lichaam dat inwoner van Aruba is, terwijl ingevolge artikel 11, derde lid, eerste volzin, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk , de daarop in te houden dividendbelasting 7,5 percent bedraagt, heeft dat lichaam, indien het ter zake van die dividenden ... BWBR0022598
Artikel 3A, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba)     Artikel 3A • 1. Het onderzoek naar het vervuld zijn van de op basis van artikel 11, derde lid, eerste en tweede volzin van de Belastingregeling voor het Koninkrijk nader gestelde voorwaarde inzake de feitelijk gecombineerde belastingdruk zoals omschreven in het Protocol belastingheffing deelnemingsdividenden Nederland-Aruba, wordt ten behoeve van de ten aanzien van het inhoudingspli... BWBR0022598
Artikel 3B, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba)     Artikel 3B Voor de toepassing van deze regeling worden voor de beoordeling van de feitelijke gecombineerde belastingdruk verminderingen ingevolge artikel 11, tweede lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 niet in aanmerking genomen. BWBR0022598
Artikel 4, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba)     Artikel 4 • 1. Indien ten aanzien van deelnemingsdividenden niet binnen de in artikel 3A uiterste gestelde termijn overeenkomstig de in dat artikel gestelde wijze werd aangetoond dat in Aruba het dividend is onderworpen aan een belasting met dien verstande dat de feitelijke gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op dit dividend ten minste 8,3 percent bedr... BWBR0022598
Artikel 5, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba)     Artikel 5 De in deze regeling bedoelde verklaringen, verzoeken, gegevens en mededelingen moeten duidelijk, stellig en zonder voorbehoud worden gedaan of verstrekt. BWBR0022598
Artikel 6, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba)     Artikel 6 Verzoeken om teruggaaf van belasting, als bedoeld in artikel 3 , moeten bij de bevoegde inspecteur zijn ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin het dividend betaalbaar werd gesteld. BWBR0022598
Artikel 7, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba)     Artikel 7 De tekst van het in de bijlage opgenomen formulier is niet gepubliceerd in de Staatscourant, maar is te vinden op www.belastingdienst.nl. Het in de artikelen 2, eerste lid en artikel 3, derde lid , bedoelde formulier wordt van rijkswege verstrekt. Het formulier is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar in Nederland bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverleni... BWBR0022598
Artikel 8, Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2007 (Aruba)     Artikel 8 De regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 20 december 2001, nr. IFZ2001/1208.2, Stcrt. 2001, 249, wordt ingetrokken, met dien verstande dat de bepalingen van de regeling van toepassing blijven met betrekking tot dividenden die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld vóór 1 januari 2007. BWBR0022598
  1, 2   »