125 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »
Artikel 1, Uitvoeringswet grondkamers     Artikel 1 Er zijn grondkamers, waarvan het rechtsgebied en de standplaats door Ons worden aangewezen. BWBR0021912
Artikel 1a, Uitvoeringswet grondkamers     Artikel 1a Op de grondkamers is de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen van toepassing, met uitzondering van de artikelen 12 , 14 , 21 en 22 . BWBR0021912
Artikel 2, Uitvoeringswet grondkamers     Artikel 2 • 1. De grondkamer bestaat uit een voorzitter en ten minste vier en ten hoogste twaalf leden. Zij wordt bijgestaan door een secretaris. • 2. Er kunnen een plaatsvervangende voorzitter, plaatsvervangende leden en een of meer plaatsvervangende secretarissen worden benoemd. • 3. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter of van de plaatsvervangende voorzitte... BWBR0021912
Artikel 3, Uitvoeringswet grondkamers     Artikel 3 • 1. Wij benoemen en ontslaan de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de leden, de secretaris alsmede de plaatsvervangende leden en de plaatsvervangende secretarissen. • 2. De leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd voor de tijd van vijf jaren. Zij zijn bij hun aftreden opnieuw benoembaar. Op eigen verzoek kunnen zij door Ons worden ontslagen. •... BWBR0021912
Artikel 4, Uitvoeringswet grondkamers     Artikel 4 • 1. Voor benoeming tot secretaris of plaatsvervangende secretaris komt in aanmerking degene: • a. aan wie door een universiteit dan wel de Open Universiteit als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek de graad Bachelor op het gebied van het recht en tevens de graad Master op het gebied van het recht is verleend, of • b. die a... BWBR0021912
Artikel 5, Uitvoeringswet grondkamers     Artikel 5 • 1. Onverminderd hetgeen elders is bepaald, worden de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden, de secretaris en de plaatsvervangende secretarissen ontslagen: • a. bij gebleken ongeschiktheid door ouderdom of door aanhoudende lichamelijke of psychische aandoeningen; • b. wanneer zij onder curatele zijn gesteld. • 2... BWBR0021912
Artikel 6, Uitvoeringswet grondkamers     Artikel 6 • 1. De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden, de secretaris en de plaatsvervangende secretarissen zijn verplicht het geheim te bewaren omtrent hetgeen hun als zodanig bekend wordt. • 2. Zij mogen zich noch direct, noch indirect in enig bijzonder onderhoud of gesprek inlaten met partijen of hun raadslieden, noch enige bijzonde... BWBR0021912
Artikel 7, Uitvoeringswet grondkamers     Artikel 7 • 1. Het is de voorzitter en de secretaris verboden zich te belasten met de consultatie omtrent en de verdediging van zaken, welke bij enige grondkamer of pachtkamer, bij de Centrale Grondkamer of bij de pachtkamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aanhangig zijn, of waarvan zij weten of vermoeden, dat deze daarbij aanhangig zullen worden. • 2. Het is de plaatsverva... BWBR0021912
Artikel 8, Uitvoeringswet grondkamers     Artikel 8 • 1. De grondkamer houdt zitting en beslist met de voorzitter en twee leden. • 2. Beschikkingen van de grondkamer, genomen met een ander aantal personen dan in het vorige lid is vermeld, zijn nietig. BWBR0021912
Artikel 9, Uitvoeringswet grondkamers     Artikel 9 • 1. De voorzitter en de secretaris genieten een bezoldiging, die bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld. Zij genieten voorts een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regelen. • 2. De plaatsvervangende voorzitter, de leden, de plaatsvervangende leden en de plaatsvervangende secretarissen genieten een... BWBR0021912
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »