11 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010     Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: • a. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven; • b. werkzame personen: personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b. van het Handelsregisterbesluit 2008 die betrokken zijn bij de uitoefening van het schoonheidsverzorgingsbedrijf; • c. de voorzit... BWBR0027232
Artikel 2, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010     Artikel 2 Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin het schoonheidsverzorgingsbedrijf wordt uitgeoefend. BWBR0027232
Artikel 3, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010     Artikel 3 • 1. Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin het schoonheidsverzorgingsbedrijf wordt uitgeoefend, wordt voor het jaar 2010 een heffing opgelegd ten behoeve van projecten op het gebied van collectieve promotie, onderwijs en scholing, voorlichting en advisering en professionalisering van de bedrijfsvoering. ... BWBR0027232
Artikel 4, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010     Artikel 4 • 1. Aan de ondernemer die lid is van de Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging (ANBOS) en over het jaar 2009 aan deze organisatie contributie heeft betaald, wordt op de bruto heffing een aftrek toegestaan van 40%, met een maximum van 50% van de betaalde contributie over 2009 (exclusief BTW). De aftrek wordt slechts toegestaan indien uit de door de in d... BWBR0027232
Artikel 5, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010     Artikel 5 Als de ondernemer, met 0 of 1 werkzame persoon, het schoonheidsverzorgingsbedrijf uitoefent in meerdere vestigingen waarvan de gezamenlijke openingstijd niet meer dan 55 uur bedraagt, vermindert de voorzitter de opgelegde heffingen tot het bedrag dat zou zijn opgelegd als de ondernemer één vestiging zou exploiteren. BWBR0027232
Artikel 6, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010     Artikel 6 • 1. Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, wordt de heffing tot nihil verminderd, indien de uitoefening van het schoonheidsverzorgingsbedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een be... BWBR0027232
Artikel 7, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010     Artikel 7 Vermindering als bedoeld in artikel 5 of 6 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. BWBR0027232
Artikel 8, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010     Artikel 8 De artikelen 5 tot en met 14 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2010 zijn van overeenkomstige toepassing. BWBR0027232
Artikel 9, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010     Artikel 9 De voorzitter neemt de besluiten op grond van de artikelen 3 , 4, eerste, tweede en derde lid , 5 en 6 . BWBR0027232
Artikel 10, Verordening bestemmingsheffing schoonheidsverzorgingsbedrijf 2010     Artikel 10 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie. BWBR0027232
  1, 2   »