9 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
Artikel 1, Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002     Artikel 1 Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 Richtlijn 90/429/EEG a. verordening: de b. Aujeszky-vrij certificaat: certificaat als bedoeld in het Besluit voorschriften Aujcszky-vrij certificaat 1993; c. Stichting de Stichting Gezondheidsdienst voor dieren; d. Gezondheidsdienst de Gezondheidsdienst voor dieren; e. erkend spe... BWBR0014249
Artikel 2, Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002     Artikel 2 • 1. De voorzitter kan een ontheffing van de verplichting tot het doen enten tegen de ziekte van Aujeszky, zoals bedoeld in artikel 2, eerste en derde lid van de verordening , verlenen aan de ondernemer die: • a. in het bezit is van een schriftelijke erkenning als gewetensbezwaarde, afgegeven door de voorzitter; en • b. voldoet aan het bij of krachtens de vero... BWBR0014249
Artikel 3, Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002     Artikel 3 • 1. De ondernemer die gewetensbezwaren heeft tegen het bij of krachtens artikel 2, eerste en derde lid van de verordening bepaalde, kan een schriftelijke aanvraag tot erkenning, volgens het daartoe vastgestelde model, zenden aan de directeur van de Gezondheidsdienst. De directeur van de Gezondheidsdienst zal binnen een termijn van een maand nadat de aanvraag is ontvangen,... BWBR0014249
Artikel 4, Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002     Artikel 4 • 1. De erkenning als bedoeld in artikel 3 kan worden ingetrokken op verzoek van de ondernemer en voorts indien: • a. de ondernemer niet, of niet meer voldoet aan het bij of krachtens de verordening bepaalde; en/of • b. de ondernemer in strijd handelt met aan de erkenning verbonden voorwaarden, voorschriften of beperkingen; en/of • c. door de ontheffin... BWBR0014249
Artikel 5, Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002     Artikel 5 • 1. De ondernemer die een individuele ontheffing wil van het bij of krachtens artikel 2 lid 1 en lid 3 van de verordening bepaalde, kan een schriftelijk verzoek tot ontheffing zenden aan de voorzitter. • 2. Op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt schriftelijk binnen een termijn van twee maanden nadat de aanvraag, vergezeld door het advies van de Directe... BWBR0014249
Artikel 6, Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002     Artikel 6 • 1. Een ontheffing als bedoeld in artikel 5 kan worden ingetrokken op verzoek van de ondernemer en voorts indien: • a. de ondernemer niet, of niet meer voldoet aan het bij of krachtens de verordening bepaalde; en/of • b. de ondernemer in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden beperkingen, voorwaarden en/of voorschriften; en/of • c. door de ... BWBR0014249
Artikel 7, Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002     Artikel 7 Indien naar het oordeel van de voorzitter een vestiging met een ontheffing om controletechnische redenen bezocht moet worden, is de ondernemer verplicht de hiermee samenhangende kosten te dragen. BWBR0014249
Artikel 8, Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002     Artikel 8 Ondernemers die op het tijdstip van inwerkingtreden van dit besluit reeds voldeden aan de eisen zoals gesteld in het besluit ontheffing Ziekte van Aujeszky-vaccinatieplicht van het Landbouwschap, worden geacht om op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit te voldoen aan de eisen welke in dit besluit worden gesteld. BWBR0014249
Artikel 9, Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002     Artikel 9 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit richtlijnen ontheffing entschema Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002. • 2. Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op dezelfde dag dat de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 in werking treedt. BWBR0014249